´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Aktualno┼Ťci

Projekt „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Komunikat: Informacja o realizacji trwa┼éo┼Ť─ç projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.
W zwi─ůzku z ko┼äcem realizacji projektu konkursowego nr RPMA.09.02.01-14-a684/18-01 „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet IX Wspieranie w┼é─ůczenia spo┼éecznego i walka z ubóstwem; Dzia┼éania 9.2. Us┼éugi spo┼éeczne i us┼éugi opieki zdrowotnej; Poddzia┼éania 9.2.1 Zwi─Ökszenie dost─Öpno┼Ťci us┼éug spo┼éecznych, Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej potwierdza kontynuacj─Ö okresu zachowania trwa┼éo┼Ťci projektu od 1.11.2020 r. do 31.10.2022 r. poprzez zapewnienie wsparcia w formie us┼éug asystenckich i opieku┼äczych (odp┼éatno┼Ť─ç za us┼éugi opieku┼äcze zgodna z uchwa┼é─ů Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w tym zakresie).
Grup─ů docelow─ů s─ů: osoby z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů, osoby niepe┼énosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z pó┼║n. zm.), osoby niesamodzielne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim O┼Ťrodkiem Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej osobi┼Ťcie lub pod nr telefonu 029 745 32 41.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZ─äDZENIE NR 24/2019
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia 18 listopada 2019 r.


w sprawie og┼éoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj─Ö zadania publicznego z zakresu pomocy spo┼éecznej - ┼Ťwiadczenie us┼éug opieku┼äczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2020 roku.

Szczegó┼éy w sprawie konkursu : mops.ostrowmaz.pl/index.php

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarz─ůdowych do udzia┼éu w pracach komisji konkursowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


┼Üwiadczenie „Dobry start” przys┼éugiwa─ç b─Ödzie, niezale┼╝nie od dochodu, na rozpoczynaj─ůcy rok szkolny w szkole dzieci do uko┼äczenia 18 roku ┼╝ycia, lub 20 roku ┼╝ycia w przypadku kontynuacji rozpocz─Ötej przed uko┼äczeniem 18 roku ┼╝ycia nauki w danej szkole ( na dziecko odbywaj─ůce roczne przygotowanie przedszkolne ┼Ťwiadczenie dobry start nie przys┼éuguje).
W przypadku dzieci niepe┼énosprawnych ucz─ůcych si─Ö w szkole, ┼Ťwiadczenie przys┼éugiwa─ç b─Ödzie nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia.
Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok 2018 i obejmie uczniów rozpoczynaj─ůcych rok z szkolny 2018/2019. Wnioski o wyp┼éat─Ö ┼Ťwiadczenia dobry start b─Ödzie mo┼╝na sk┼éada─ç od 1 lipca drog─ů elektroniczn─ů za pomoc─ů portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej. Za┼Ť od 1 sierpnia b─Öd─ů przyjmowane wnioski sk┼éadane drog─ů tradycyjn─ů (np. podczas osobistej wizyty w urz─Ödzie lub drog─ů pocztow─ů).
W przypadku z┼éo┼╝enia prawid┼éowo wype┼énionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpie┼ä, rozpatrzenie wniosku i wyp┼éata ┼Ťwiadczenia dobry start nast─ůpi nie pó┼║niej ni┼╝ do 30 wrze┼Ťnia. W przypadku wniosków sk┼éadanych w pó┼║niejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wyp┼éata ┼Ťwiadczenia nast─ůpi w terminie do dwóch miesi─Öcy od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.
Ostatnim terminem z┼éo┼╝enia wniosku „Dobry start” jest miesi─ůc listopad.

ZACH─śCAMY DO SK┼üADANIA WNIOSKÓW DROG─ä ELEKTRONICZN─ä JU┼╗ OD LIPCA CO UMO┼╗LIWI SZYBSZ─ä WYP┼üAT─ś ┼ÜWIADCZENIA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OG┼üOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno┼Ťci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz 1146), jako wnioskodawca (podmiot ubiegaj─ůcy si─Ö o dofinansowanie) w ramach RPO WM 2014-2020, O┼Ť Priorytetowa IX - Wspieranie w┼é─ůczenia spo┼éecznego i walka z ubóstwem; Dzia┼éanie 9.1 Aktywizacja spo┼éeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia┼éanie wykluczeniu spo┼éecznemu, finansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego, og┼éasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspóln─ů realizacj─ů projektu z zakresu aktywizacji i reintegracji spo┼éeczno – zawodowej osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Projekt realizowany b─Ödzie w latach 2017-2019.


Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja cz─Ö┼Ťci zada┼ä s┼éu┼╝─ůcych celowi g┼éównemu projektu tj. zwi─Ökszeniu szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia spo┼éecznego i ubóstwa.

W ramach projektu realizowane b─Öd─ů us┼éugi aktywnej integracji o charakterze:

a) spo┼éecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji spo┼éecznych,
zaradno┼Ťci, samodzielno┼Ťci i aktywno┼Ťci spo┼éecznej,
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podj─Öciu decyzji dotycz─ůcej wyboru lub zmiany zawodu,
wyposa┼╝enie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiej─Ötno┼Ťci po┼╝─ůdane na rynku pracy,
pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykszta┼écenia, dostosowanie wykszta┼écenia lub
kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub z┼éagodzenie barier zdrowotnych
utrudniaj─ůcych funkcjonowanie w spo┼éecze┼ästwie lub powoduj─ůcych oddalenie od rynku pracy

Projektodawca wyra┼╝a wol─Ö wspó┼épracy z potencjalnymi Partnerami w w/w obszarach.

Przy wyborze Partnerów b─Öd─ů brane pod uwag─Ö nast─Öpuj─ůce kryteria:
1. zgodno┼Ť─ç profilu dzia┼éalno┼Ťci Partnera z celami partnerstwa,
2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne),
3. do┼Ťwiadczenie w realizacji projektów/zada┼ä o podobnym charakterze,
4. proponowany zakres wspó┼épracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Wype┼énion─ů kart─Ö zg┼éoszeniow─ů - (za┼é─ůcznik) nale┼╝y przes┼éa─ç poczt─ů tradycyjn─ů lub dostarczy─ç osobi┼Ťcie
z podpisem osoby upowa┼╝nionej na adres:

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. Kazimierza Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka

(z dopiskiem Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach 9.1 RPO WM)

do dnia 10.05.2017 roku do godziny 900 (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

Do karty zg┼éoszeniowej nale┼╝y do┼é─ůczy─ç:
• aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyci─ůgu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj─ůce status prawny oferenta;
• inne dokumenty mog─ůce mie─ç znaczenie z punktu widzenia projektu.
Wybór oferty nast─ůpi wed┼éug listy rankingowej.

Wyniki naboru opublikowane zostan─ů na stronie internetowej wnioskodawcy.
Og┼éaszaj─ůcy nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania.

Formularz zg┼éoszeniowy 


Formularz zgłoszeniowy


Plakat


Informator – zasady przyznawania jednorazowego ┼Ťwiadczenia w wysoko┼Ťci 4 tys. z┼é

Od 1 stycznia 2017 r., z tytu┼éu urodzenia si─Ö ┼╝ywego dziecka z ci─Ö┼╝kim i nieodwracalnym upo┼Ťledzeniem albo nieuleczaln─ů chorob─ů zagra┼╝aj─ůc─ů ┼╝yciu, przys┼éugiwa─ç b─Ödzie prawo do jednorazowego ┼Ťwiadczenia w wysoko┼Ťci 4000 z┼é, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ci─ů┼╝y i rodzin „Za ┼╝yciem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Jednorazowe ┼Ťwiadczenie przys┼éugiwa─ç b─Ödzie bez wzgl─Ödu na osi─ůgane dochody.

Aby uzyska─ç jednorazowe ┼Ťwiadczenie, konieczne b─Ödzie spe┼énienie kilku warunków.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ci─ů┼╝y i rodzin „Za ┼╝yciem”, wniosek o wyp┼éat─Ö jednorazowego ┼Ťwiadczenia nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w terminie 12 miesi─Öcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek z┼éo┼╝ony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego ┼Ťwiadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe ┼Ťwiadczenie przys┼éugiwa─ç b─Ödzie równie┼╝ na dzieci urodzone w 2016 r., je┼╝eli wniosek zostanie z┼éo┼╝ony w terminie 12 miesi─Öcy od dnia urodzenia dziecka.

Spe┼énienie warunku z┼éo┼╝enia wniosku w terminie 12 miesi─Öcy od dnia urodzenia dziecka ustalane b─Ödzie w oparciu o przepisy Kodeksu post─Öpowania administracyjnego dotycz─ůcego terminów. Zgodnie z art. 57 § 3 § 4 Kpa, terminy okre┼Ťlone w miesi─ůcach ko┼äcz─ů si─Ö z up┼éywem tego dnia w ostatnim miesi─ůcu, który odpowiada pocz─ůtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi─ůcu nie by┼éo - w ostatnim dniu tego miesi─ůca. Je┼╝eli koniec terminu przypada na dzie┼ä ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie┼ä terminu uwa┼╝a si─Ö najbli┼╝szy nast─Öpny dzie┼ä powszedni.

W zwi─ůzku z powy┼╝szym, najstarsze dziecko, które b─Ödzie mog┼éo zosta─ç obj─Öte jednorazowym ┼Ťwiadczeniem, to dziecko urodzone w dniu 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem z┼éo┼╝enia wniosku do dnia 2 stycznia 2017 r w┼é─ůcznie (gdy┼╝ 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy). Termin 12 miesi─Öcy na z┼éo┼╝enie wniosku dla dziecka urodzonego np. 5 maja 2016 r. up┼éynie 5 maja 2017 r., dla dziecka urodzonego 10 marca 2017 r. up┼éynie 10 marca 2018 r., itd.

Ponadto, podstawowym warunkiem b─Ödzie posiadanie przez dziecko za┼Ťwiadczenia lekarskiego, potwierdzaj─ůcego ci─Ö┼╝kie i nieodwracalne upo┼Ťledzenia albo nieuleczaln─ů chorob─Ö zagra┼╝aj─ůc─ů ┼╝yciu, które powsta┼éy w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Za┼Ťwiadczenie takie powinno by─ç wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawar┼é umow─Ö o udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z któr─ů NFZ zawar┼é umow─Ö o udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej, posiadaj─ůcego specjalizacj─Ö II stopnia lub tytu┼é specjalisty w dziedzinie: po┼éo┼╝nictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowi─ůzuj─ůce przepisy nie przewiduj─ů sformalizowanego wzoru takiego za┼Ťwiadczenia.

Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytu┼éu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe ┼Ťwiadczenie przys┼éugiwa─ç b─Ödzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawa┼éa pod opiek─ů medyczn─ů nie pó┼║niej ni┼╝ od 10 tygodnia ci─ů┼╝y do dnia porodu. Fakt ten nale┼╝y potwierdzi─ç odpowiednim za┼Ťwiadczeniem lekarskim lub za┼Ťwiadczeniem wystawionym przez po┼éo┼╝n─ů. Wzór tego za┼Ťwiadczenia okre┼Ťlony jest w rozporz─ůdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 wrze┼Ťnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ci─ů┼╝y, uprawniaj─ůcej do dodatku z tytu┼éu urodzenia dziecka oraz wzoru za┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego pozostawanie pod ta opiek─ů (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Istotne jest, ┼╝e wymóg legitymowania si─Ö za┼Ťwiadczeniem o pozostawaniu pod opiek─ů medyczn─ů nie pó┼║niej ni┼╝ od 10 tygodnia ci─ů┼╝y do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobi┼éa dziecko.

Jednorazowe ┼Ťwiadczenie nie przys┼éuguje je┼Ťli dziecko zosta┼éo umieszczone w instytucji zapewniaj─ůcej ca┼éodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy spo┼éecznej, m┼éodzie┼╝owy o┼Ťrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zak┼éad poprawczy, areszt ┼Ťledczy, zak┼éad karny, szko┼é─Ö wojskow─ů lub inn─ů szko┼é─Ö, je┼╝eli instytucje te zapewniaj─ů nieodp┼éatnie pe┼éne utrzymanie) albo w pieczy zast─Öpczej. Jednorazowe ┼Ťwiadczenie nie przys┼éuguje równie┼╝ w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, z wnioskiem o jednorazowe ┼Ťwiadczenie, b─Ödzie mog┼éa wyst─ůpi─ç: matka, ojciec, a tak┼╝e opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmuj─ůca si─Ö dzieckiem, je┼Ťli wyst─ůpi┼éa do s─ůdu z wnioskiem o przysposobienie dziecka), b─Öd─ůcy ┼Ťwiadczeniobiorc─ů ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej lub osob─ů uprawnion─ů do ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) – spe┼énienie tego warunku wnioskodawca potwierdza podpisuj─ůc wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego ┼Ťwiadczenia zawieraj─ůcy odpowiednie o┼Ťwiadczenie w cz─Ö┼Ťci II wniosku.

Jednorazowe ┼Ťwiadczenie, podobnie jak ┼Ťwiadczenia rodzinne oraz ┼Ťwiadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego. Oznacza to, ┼╝e w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego ┼Ťwiadczenia lub cz┼éonek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w pa┼ästwie, w którym maj─ů zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani zwi─ůzany z podj─Öciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marsza┼ékowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia spo┼éecznego.

W┼éa┼Ťciwym do prowadzenia post─Öpowania i ustalenia prawa do jednorazowego ┼Ťwiadczenia jest organ w┼éa┼Ťciwy, czyli wójt/ burmistrz/prezydent miasta lub upowa┼╝niony kierownik/pracownik o┼Ťrodka pomocy spo┼éecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie.

W praktyce, wniosek nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w urz─Ödzie miasta/gminy lub o┼Ťrodku pomocy spo┼éecznej w miejscu zamieszkania (w niektórych gminach mo┼╝e to by─ç inna jednostka organizacyjna gminy wyznaczona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Wzór wniosku zosta┼é okre┼Ťlony w rozporz─ůdzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej, z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe ┼Ťwiadczenie z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka, u którego zdiagnozowano ci─Ö┼╝kie i nieodwracalne upo┼Ťledzenie albo nieuleczaln─ů chorob─Ö zagra┼╝aj─ůc─ů ┼╝yciu, które powsta┼éy w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2016 r. poz. 2234).
Link do rozporz─ůdzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/1

Organ w┼éa┼Ťciwy realizowa─ç b─Ödzie zadania dotycz─ůce jednorazowego ┼Ťwiadczenia jako zadanie z zakresu administracji rz─ůdowej. Jednorazowe ┼Ťwiadczenie i koszty jego obs┼éugi s─ů finansowane w formie dotacji celowej z bud┼╝etu pa┼ästwa. ┼Ürodki na ten cel b─Öd─ů przekazywane gminom przez w┼éa┼Ťciwych wojewodów (dysponentów stosownych cz─Ö┼Ťci bud┼╝etowych). Ze ┼Ťrodków przekazanych gminom przez wojewodów finansowane b─Öd─ů zarówno wyp┼éaty jednorazowego ┼Ťwiadczenia, jak i koszty zwi─ůzane z obs┼éug─ů tego zadania. Na obs┼éug─Ö zadania gminom b─Ödzie przys┼éugiwa─ç 3% otrzymanej dotacji na jednorazowe ┼Ťwiadczenie.

Jednorazowe ┼Ťwiadczenie, nie podlega egzekucji ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, otrzymane jednorazowe ┼Ťwiadczenie nie wlicza si─Ö do dochodu przy ustalaniu prawa do innych ┼Ťwiadcze┼ä, w tym do ┼Ťwiadcze┼ä z pomocy spo┼éecznej, ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych, ┼Ťwiadczenia wychowawczego oraz ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego.
Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

Informacje za ┼╝yciem 


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

W wyniku og┼éoszenia naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych przez Miasto Ostrów Mazowiecka/ Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do realizacji Projektu w ramach konkursu otwartego RPO WM 2014-2020, O┼Ť Priorytetowa IX - Wspieranie w┼é─ůczenia spo┼éecznego i walka z ubóstwem; Dzia┼éanie 9.1 Aktywizacja spo┼éeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia┼éanie wykluczeniu spo┼éecznemu, finansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego. Og┼éoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
Informujemy:

Złożona została jedna oferta:

1. Firma Global TC Sp.z.o.o z siedzib─ů w Warszawie ul. Walecznych 12, 03-916 Warszawa.

W wyniku oceny oraz spełniania niezbędnych wymagań przyjęto ofertę Global Training Centre Sp.z.o.o. z Warszawy.


OG┼üOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓWMiejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno┼Ťci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz. 1146), jako wnioskodawca (podmiot ubiegaj─ůcy si─Ö o dofinansowanie) w ramach RPO WM 2014-2020, O┼Ť Priorytetowa IX - Wspieranie w┼é─ůczenia spo┼éecznego i walka z ubóstwem; Dzia┼éanie 9.1 Aktywizacja spo┼éeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia┼éanie wykluczeniu spo┼éecznemu, finansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego, og┼éasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspóln─ů realizacj─ů projektu z zakresu aktywizacji i reintegracji spo┼éeczno – zawodowej osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Projekt realizowany b─Ödzie w latach 2017-2018.


Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja cz─Ö┼Ťci zada┼ä s┼éu┼╝─ůcych celowi g┼éównemu projektu tj. zwi─Ökszeniu szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia spo┼éecznego i ubóstwa.

Grupa docelowa – mieszka┼äcy Miasta Ostrów Mazowiecka w wieku 18 – 60 lat,
- korzystaj─ůce z pomocy spo┼éecznej,
- posiadaj─ůce status osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo


W ramach projektu realizowane b─Öd─ů us┼éugi aktywnej integracji o charakterze:

a) spo┼éecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji spo┼éecznych,
zaradno┼Ťci, samodzielno┼Ťci i aktywno┼Ťci spo┼éecznej,
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podj─Öciu decyzji dotycz─ůcej wyboru lub zmiany zawodu,
wyposa┼╝enie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiej─Ötno┼Ťci po┼╝─ůdane na rynku pracy,
pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykszta┼écenia, dostosowanie wykszta┼écenia lub
kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub z┼éagodzenie barier zdrowotnych
utrudniaj─ůcych funkcjonowanie w spo┼éecze┼ästwie lub powoduj─ůcych oddalenie od rynku pracy

Projektodawca wyra┼╝a wol─Ö wspó┼épracy z potencjalnymi Partnerami w w/w obszarach.


Przy wyborze Partnerów b─Öd─ů brane pod uwag─Ö nast─Öpuj─ůce kryteria:
1. zgodno┼Ť─ç profilu dzia┼éalno┼Ťci Partnera z celami partnerstwa,
2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne),
3. do┼Ťwiadczenie w realizacji projektów/zada┼ä o podobnym charakterze,
4. proponowany zakres wspó┼épracy w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Wype┼énion─ů kart─Ö zg┼éoszeniow─ů - (za┼é─ůcznik) nale┼╝y przes┼éa─ç poczt─ů tradycyjn─ů lub dostarczy─ç osobi┼Ťcie
z podpisem osoby upowa┼╝nionej na adres:

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Ul. Kazimierza Warchalskiego 3
07 300 Ostrów Mazowiecka

(z dopiskiem Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach 9.1 RPO WM)

do dnia 24.11.2016 roku do godziny 0900 (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

Do karty zg┼éoszeniowej nale┼╝y do┼é─ůczy─ç:
• aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyci─ůgu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj─ůce status prawny oferenta;
• inne dokumenty mog─ůce mie─ç znaczenie z punktu widzenia projektu.
Wybór oferty nast─ůpi wed┼éug listy rankingowej.

Wyniki naboru opublikowane zostan─ů na stronie internetowej wnioskodawcy.
Og┼éaszaj─ůcy nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania.
Og┼éaszaj─ůcy zastrzega sobie prawo:
- wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu
- uniewa┼╝nienia naboru bez podania przyczyny

Formularz_zgloszenia_do_ogloszenia_o_naborze_Partnerow.pdf


Szanowni Państwo

Trwa pa┼║dziernik – miesi─ůc walki z rakiem piersi. W tym czasie szczególnie warto zainteresowa─ç si─Ö tematem zdrowia kobiet. W za┼é─ůczeniu materia┼éy informacyjne zwi─ůzane z planowanym przyjazdem mammobusu w listopadzie. 

mammografia_plakat.pdf


Dni0OstrowiMazowieckiej2016.pdf


Masz pytania o program rodzina 500+?

500 BUS przyjedzie  do Ostrowi Mazowieckiej 8 czerwca 2016 roku w godz. 12:30-15:00

Parking przy MOSiR ul. K.Warchalskiego 3


Fundacja BO┼Ü uruchomi┼éa now─ů edycj─Ö projektu "Zielona ┼üaweczka", który powsta┼é z my┼Ťl─ů o mieszka┼äcach i ich osiedlach. Nieraz s┼éyszeli┼Ťmy, ┼╝e blokowiska bywaj─ů zaniedbane i ma┼éo zielone. Coraz cz─Ö┼Ťciej dowiadujemy si─Ö, ┼╝e lokatorzy organizuj─ů szereg inicjatyw spo┼éecznych, chc─ů by─ç odpowiedzialni za miejsce, w którym ┼╝yj─ů, chc─ů si─Ö anga┼╝owa─ç, robi─ç co┼Ť wspólnie, zmienia─ç otoczenie i ┼Ťwiat.

Przeznaczyli┼Ťmy 40 tys. z┼é na rewitalizacj─Ö polskich osiedli, zamian─Ö ich w zielone zak─ůtki, skwerki, ogrody.

S─ůsiedzi ┼é─ůcz─ů si┼éy, decyduj─ů si─Ö na rejestracj─Ö poprzez stron─Ö internetow─ů, przygotowuj─ů projekt przebudowy danego terenu, otrzymuj─ů od nas grant pieni─Ö┼╝ny w wysoko┼Ťci do 1200 z┼é, a pó┼║niej samodzielnie odpowiadaj─ů za urz─ůdzenie nowego, zielonego zak─ůtka.

Ostateczny termin rejestracji do konkursu mija 15 kwietnia 2016 roku.

Wi─Öcej informacji o ca┼éym projekcie znajduje si─Ö pod adresem: www.zielonalaweczka.pl
 Plakat_Zielona_Laweczka.pdf

Serdecznie dzi─Ökujemy za pomoc w zmianie szarych blokowisk
w zielone zak─ůtki.Andrzej Piertucha
Barbara Lewicka-Kłoszewska
Prezes Zarz─ůdu Wiceprezes Zarz─ůdu


Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowe Fundacji "Normalna Przysz┼éo┼Ť─ç" zajumuj─ůcej si─Ö bezp┼éatnym poradnictwem i pomoc─ů osobom niepe┼énosprawnym z orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

www.normalnaprzyszlosc.orgProgram Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020


Od ko┼äca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa 2014-2020 (PO P┼╗). Program wspó┼éfinansowany jest ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj─ůcym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
Program zosta┼é opracowany zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj─ůcym.
G┼éówny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom do┼Ťwiadczaj─ůcym najg┼é─Öbszych form ubóstwa poprzez udost─Öpnienie pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej w formie paczek lub posi┼éków. Funkcj─Ö Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej Programem (IZ) pe┼éni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej, Instytucji Po┼Ťrednicz─ůcej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami ┼╝ywno┼Ťci oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów ┼╝ywno┼Ťciowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej jest uwarunkowane znajdowaniem si─Ö w trudnej sytuacji ┼╝yciowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy spo┼éecznej) oraz spe┼énianiem kryterium dochodowego, które zosta┼éo okre┼Ťlone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniaj─ůcego do korzystania ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej, tj. 951 z┼é w przypadku osoby samotnie gospodaruj─ůcej oraz 771 z┼é w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy ┼╝ywno┼Ťciowej wydaj─ů O┼Ťrodki Pomocy Spo┼éecznej.
Podprogram 2015 rozpocz─ů┼é si─Ö w maju 2015 r. Dystrybucja ┼╝ywno┼Ťci potrwa do ko┼äca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowi─ůzane s─ů prowadzi─ç tzw. dzia┼éania towarzysz─ůce, maj─ůce na celu w┼é─ůczenie spo┼éeczne osób najbardziej potrzebuj─ůcych. Poza pomoc─ů ┼╝ywno┼Ťciow─ů b─Öd─ů one uczestniczy─ç w ró┼╝nego rodzaju zaj─Öciach aktywizuj─ůcych – warsztatach, m.in. z zakresu w┼éa┼Ťciwego zarz─ůdzania domowym bud┼╝etem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej ┼╝ywno┼Ťci, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Pismo.pdf


Ogłoszenie

Polski Czerwony Krzy┼╝ – PCK wydaje jab┼éka w dniach 23 i 24.11.2015 w godzinach 9.00 – 13.00 w budynku Spó┼édzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, ul. Lipowa 4, dla osób korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej. (zg┼éoszenia z ostatni─ů decyzj─ů administracyjn─ů wydan─ů przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, przyznaj─ůc─ů ┼Ťwiadczenie)


Do┼é─ůcz online do Karty Du┼╝ej Rodziny!
Firmy i instytucje, które chc─ů do┼é─ůczy─ç do programu Karta Du┼╝ej Rodziny mog─ů zrobi─ç to szybciej. Wystarczy, ┼╝e wype┼éni─ů i wy┼Ťl─ů deklaracj─Ö online.


Nowy Modu┼é Obs┼éugi Partnera w ramach programu Karta Du┼╝ej Rodziny dost─Öpny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl u┼éatwia przyst─ůpienie do programu. Jak si─Ö zg┼éosi─ç? To proste: wystarczy napisa─ç, jakie zni┼╝ki chce si─Ö zaoferowa─ç oraz wype┼éni─ç e-deklaracj─Ö. Po uzgodnieniu warunków wspó┼épracy Minister Pracy i Polityki Spo┼éecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów dzia┼éaj─ůcych lokalnie) podpisze z firm─ů lub instytucj─ů umow─Ö.

Nowy modu┼é u┼éatwi potencjalnym partnerom do┼é─ůczenie do programu, przyspieszy ca┼éy proces, a tak┼╝e usprawni prac─Ö jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzy┼Ťci oraz presti┼╝, a tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç pozyskania grupy lojalnych klientów. Swoj─ů Kart─Ö odebra┼éo ju┼╝ ponad 1,3 mln osób a prawie 1,5 mln z┼éo┼╝y┼éo wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 627 tys. rodzin wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mog─ů pos┼éugiwa─ç si─Ö znakiem „Tu honorujemy Kart─Ö Du┼╝ej Rodziny” w materia┼éach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Du┼╝ej Rodziny systematycznie si─Ö powi─Öksza. W programie uczestniczy ju┼╝ ponad 1000 firm i instytucji, które oferuj─ů zni┼╝ki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w ca┼éej Polsce.

Do programu do┼é─ůczyli ju┼╝ m.in. sie─ç PLAY, T-Mobile, ksi─Ögarnie ┼Üwiat Ksi─ů┼╝ki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Cz┼éonkowie rodzin wielodzietnych mog─ů tak┼╝e skorzysta─ç ze zni┼╝ek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS.

Nie trzeba by─ç du┼╝─ů firm─ů by do nas do┼é─ůczy─ç – do partnerów Karty Du┼╝ej Rodziny nale┼╝─ů tak┼╝e m.in. PKS Pi┼éa, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.

Karta Du┼╝ej Rodziny przyznawana jest ka┼╝demu cz┼éonkowi rodziny, tak┼╝e rodzinom zast─Öpczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest do┼╝ywotnio, dzieciom do uko┼äczenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezp┼éatnie i bez wzgl─Ödu na dochód.

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr


do┼é─ůcz do KDR.pdf


Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer

zaprasza na uroczyste

ODS┼üONI─śCIE POMNIKA PO┼ÜWI─śCONEGO PAMI─śCI ┼╗O┼üNIERZY WYKL─śTYCH ZIEMI OSTROWSKIEJ

zaproszenie.pdf


Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy wyklętych "

PROGRAM Dzień Żołnierzy Wyklętych 2015.pdf


Ostrów Mazowiecka 07.01.2015r

W dniu 31 grudnia 2014r w wyniku po┼╝aru sp┼éon─Ö┼éy mieszkania 2 rodzin z ulicy Wo┼éodyjowskiego. Polski Czerwony Krzy┼╝ w Ostrowi Mazowieckiej zwraca si─Ö do mieszka┼äców naszego miasta z pro┼Ťb─ů o pomoc finansow─ů rodzinom poszkodowanym w wyniku po┼╝aru. Zebrane pieni─ůdze b─Öd─ů przeznaczone na remont spalonych mieszka┼ä.
Wsparcia finansowego mo┼╝na dokona─ç wp┼éacaj─ůc pieni─ůdze na konto Oddzia┼éu Rejonowego PCK w Ostrowi Mazowieckiej nr 06 8923 0008 0012 1646 2000 0002 z dopiskiem „pogorzelcy”

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzi─Ökujemy.


Hanna Lebioda
Dyrektor Biura OR PCK
W Ostrowi Mazowieckiej


Apel Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Apel 11listopada 2014.pdfAPEL

Drodzy Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej.
W zwi─ůzku ze zbli┼╝aj─ůcym si─Ö
┼Üwi─Ötem Narodowym –
rocznic─ů uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
w celu nale┼╝ytego przygotowania obchodów tej wielkiej rocznicy, zwracam si─Ö z apelem o udekorowanie flagami swoich posesji, a tak┼╝e instytucji publicznych i zak┼éadów pracy.

Proszę też instytucje oraz organizacje społeczne, polityczne, kombatanckie, zawodowe, młodzieżowe - wszystkie-
o wystawienie pocztów sztandarowych, które swoim udzia┼éem u┼Ťwietni─ů uroczysto┼Ť─ç.

Jednocze┼Ťnie zach─Öcam wszystkich do wzi─Öcia udzia┼éu w organizowanej uroczysto┼Ťci.


Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka

/-/ Władysław Krzyżanowski

plakat-3maja 2014.jpgOGÓLNOPOLSKI TYDZIE┼â POMOCY OFIAROM PRZEST─śPSTW

Tydzien Pomocy Ofiarom Przestepstw.pdf


W zwi─ůzku z prowadzon─ů po raz kolejny przez Ministerstwo Finansów zimow─ů akcj─ů "We┼║ paragon", w imieniu Naczelnika Urz─Ödu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie prosz─Ö o zapoznanie si─Ö z do┼é─ůczonym  komunikatem.

Rusza_zimowa_edycja2014.pdf


21 października 2013 r.ruszyła Akcja "Kot Kratkowy pomaga dzieciom. Edycja II"

Regulamin_Kot_Kratkowy_Edycja2.pdf


Sedecznie zapraszamy Mieszka┼äców Ostrowi Mazowieckiej i Ziemi Ostrowskiej do udzia┼éu w obchodach ┼Üwi─Öta Niepodleg┼éo┼Ťci

DNiepodleglosci-2013plakat.jpg

apeljpj.jpg


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie:

Plakat_Ostrołęka pdf


List referencyjny  z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo┼éecznej

List referencyjny.pdf


Ostrów Mazowiecka , 02.09.2013 r.  

  

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. K.Warchalskiego 3, poszukuje kandydata do realizacji specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Zgodnie z par. 3 Rozporz─ůdzenia Ministra Polityki Spo┼éecznej z dnia 22 wrze┼Ťnia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z pó┼║n.zm.):
„3.1 Specjalistyczne us┼éugi s─ů ┼Ťwiadczone przez osoby posiadaj─ůce kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zaj─Öciowego, piel─Ögniarki, asystenta osoby niepe┼énosprawnej, opiekunki ┼Ťrodowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu daj─ůcego wiedz─Ö i umiej─Ötno┼Ťci pozwalaj─ůce ┼Ťwiadczy─ç okre┼Ťlone specjalistyczne us┼éugi.

2. Osoby ┼Ťwiadcz─ůce specjalistyczne us┼éugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musz─ů
posiada─ç co najmniej pó┼éroczny sta┼╝ w jednej z nast─Öpuj─ůcych jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce o┼Ťwiatowej, do której ucz─Öszczaj─ů dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upo┼Ťledzeniem umys┼éowym;
4) o┼Ťrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce ni┼╝ wymienione w pkt 1—5, ┼Ťwiadcz─ůcej specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne us┼éugi mog─ů by─ç ┼Ťwiadczone przez osoby,
które zdobywaj─ů lub podnosz─ů wymagane kwalifikacje zawodowe okre┼Ťlone w ust. 1,
posiadaj─ů co najmniej roczny sta┼╝ pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i maj─ů
zapewniona mo┼╝liwo┼Ťci konsultacji z osobami ┼Ťwiadcz─ůcymi specjalistyczne us┼éugi, posiadaj─ůcym i wymagane kwalifikacje.

4. Osoby ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, musz─ů posiada─ç przeszkolenie
i do┼Ťwiadczenie w zakresie:
1) umiej─Ötno┼Ťci kszta┼étowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowa┼ä;
2) kszta┼étowania nawyków celowej aktywno┼Ťci;
3) prowadzenia treningu zachowa┼ä spo┼éecznych.”.

Kontakt : Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul.K. Warchalskiego 3
Tel. 29 74 532 41 w. 22 lub 26 lub 29 74 524 45 w. 22 lub 26


01.07.2013 r.

Wojewódzki Urz─ůd Pracy w Warszawie filia w Ostro┼é─Öce informuje:

WUP IV.pdf


APEL

Drodzy Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej.
W zwi─ůzku ze zbli┼╝aj─ůcym si─Ö
┼Üwi─Ötem Narodowym –
rocznic─ů uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
w celu nale┼╝ytego przygotowania obchodów tej wielkiej rocznicy, zwracam si─Ö z apelem o udekorowanie flagami swoich posesji, a tak┼╝e instytucji publicznych i zak┼éadów pracy.

Proszę też instytucje oraz organizacje społeczne, polityczne, kombatanckie, zawodowe, młodzieżowe - wszystkie-
o wystawienie pocztów sztandarowych, które swoim udzia┼éem u┼Ťwietni─ů uroczysto┼Ť─ç.

Jednocze┼Ťnie zach─Öcam wszystkich do wzi─Öcia udzia┼éu w organizowanej uroczysto┼Ťci.


Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka

/-/ Władysław Krzyżanowski


Zaproszenie do wzięcia udziału w montażu słowno-muzycznym "W hołdzie ofiarom Katynia":

Katyń.pdfStypendia nabór 2013.pdf


Ostrów Mazowiecka, 11.01.2013 r.


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej planuje w bie┼╝─ůcym roku, przyst─ůpienie do realizacji projektu systemowego „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego – maj─ůcego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka. Realizacja projektu planowana jest od 01/04/2011 do 31/12/2011 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spo┼éecznej, dzia┼éania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.11 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej.


W dniu 01.03.2011 r. odby┼éo si─Ö inauguracyjne posiedzenie zespo┼éu interdyscyplinarnego, powo┼éanego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka W┼éadys┼éawa Krzy┼╝anowskiego zarz─ůdzeniem nr 8 z 2011 z dnia 22 lutego 2011 roku, zgodnie z Ustaw─ů z 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdzia┼éaniu przemocy w rodzinie. W sk┼éad zespo┼éów interdyscyplinarnych wchodz─ů przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy spo┼éecznej, miejskiej komisji rozwi─ůzywania problemów alkoholowych, policji, o┼Ťwiaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarz─ůdowych oraz przedstawicieli instytucji dzia┼éaj─ůcych na rzecz przeciwdzia┼éania przemocy w rodzinie. Zadaniem zespo┼éu b─Ödzie min. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wyst─ůpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagro┼╝onych wyst─ůpieniem przemocy, dokumentowanie dzia┼éa┼ä podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych dzia┼éa┼ä. Obs┼éug─Ö organizacyjno – techniczn─ů zespo┼éu zapewnia o┼Ťrodek pomocy spo┼éecznej. Na posiedzeniu inauguracyjnym zosta┼éy przeprowadzone wybory, w których jednomy┼Ťlnie wybrano na przewodnicz─ůcego zespo┼éu interdyscyplinarnego Pani─ů Dorot─Ö Pasztaleniec – Dyrektora Zespo┼éu Szkó┼é Publicznych nr 2. Posiedzenia zespo┼éu interdyscyplinarnego b─Öd─ů odbywa─ç si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb nie rzadziej ni┼╝ raz na trzy miesi─ůce.
Powo┼éany zespó┼é dzia┼éa na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, osoby rodziny potrzebuj─ůce wsparcia dot. wyst─Öpuj─ůcej przemocy w rodzinie, prosimy o kontakt z Miejskim O┼Ťrodkiem Pomocy Spo┼éecznej osobi┼Ťcie z pracownikami socjalnymi lub telefonicznie pod nr
29 74 532 41, od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 8.00 – 16.00.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 29.10.2020
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 07.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 12 854