´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Zam├│wienia publiczne


Zapytanie ofertowe 

na realizacje us┼éugi o warto┼Ťci szacunkowej 30 000 Euro 

Niniejszym informujemy o uniewa┼╝nieniu post─Öpowania na zakup i dostaw─Ö
laptopów i telefonów.

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Og┼éoszenie Kierownika Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej o wynikach  otwartego konkursu na realiacj─Ö zadania publicznego z zakresu pomocy spo┼éecznej - ┼Ťwiadczenie us┼éug opieku┼äczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w roku 2020 . 

Tre┼Ť─çog┼éoszenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZ─äDZENIE NR 25/2019
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia 11 grudnia 2019r.

Tre┼Ť─ç zarz─ůdzenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZ─äDZENIE NR 24/2019
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia 18 listopada 2019 r.


w sprawie og┼éoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj─Ö zadania publicznego z zakresu pomocy spo┼éecznej - ┼Ťwiadczenie us┼éug opieku┼äczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2020 roku.


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z pó┼║n. zm.) w zwi─ůzku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z pó┼║n. zm.) zarz─ůdzam, co nast─Öpuje:

§ 1.
Og┼éaszam otwarty konkurs ofert na realizacj─Ö zadania publicznego z zakresu pomocy spo┼éecznej - ┼Ťwiadczenie us┼éug opieku┼äczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2020 roku.
§ 2.
Og┼éoszenie otwartego konkursu ofert stanowi za┼é─ůcznik do zarz─ůdzenia.
§ 3.
Informacja o og┼éoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy og┼éosze┼ä w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
§ 4.

Zarz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem podpisania.

                                                            Kierownik
                                                                  Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej

                                                               Agnieszka Gwardiak

Tre┼Ť─ç zarz─ůdzenia i og┼éoszenie 

zał. nr 1 wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego

zał. nr 2 ramowy_wzor_umowy_na_realizacje_zadania_publicznego


zał. nr 3 wzor_sprawozdania_z_realizacji_zadania_publicznego

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarz─ůdowych do udzia┼éu w pracach komisji konkursowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „MOPS CHANGE” wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o wyniku post─Öpowania-
zapytanie ofertowe na dostaw─Ö fabrycznie nowego sprz─Ötu elektronicznego,
w tym komputerowego.


Tre┼Ť─ç og┼éoszenia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

     Ostrów Mazowiecka, dn. 03 pa┼║dziernika 2019r.
MC.222.4.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


[Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych]


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do sk┼éadania ofert na dostaw─Ö fabrycznie nowego sprz─Ötu elektronicznego, w tym komputerowego.
30236000-2 Ró┼╝ny sprz─Öt komputerowy
32320000-2 Sprz─Öt telewizyjny i audiowizualny

Zapytanie ofertowe

Za┼é─ůcznik nr 1 Specyfikacja techniczna

Za┼é─ůcznik nr 2 Formularz ofertowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej                                  Ostrów Mazowiecka, dn.12.09.2019r.

ul. Warchalskiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka  

MOPS272.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie┼ä publicznych
( Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) oraz Zarz─ůdzenia nr 5/2014 Kierownika Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 01.10.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówie┼ä, których warto┼Ť─ç nie przekracza wyra┼╝onej w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30.000 euro, Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do sk┼éadania ofert na ┼Ťwiadczenie us┼éug opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna dziecka niepe┼énosprawnego.

I. Zamawiaj─ůcy

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

reprezentowany przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w którego imieniu dzia┼éa Kierownik – Pani Agnieszka Gwardiak

NIP 7591625088

e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej                                 Ostrów Mazowiecka, dn.28.08.2019r.

ul. Warchalskiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

MOPS 272.9.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie┼ä publicznych
( Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) oraz Zarz─ůdzenia nr 5/2014 Kierownika Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 01.10.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówie┼ä, których warto┼Ť─ç nie przekracza wyra┼╝onej w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30.000 euro, Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do sk┼éadania ofert na ┼Ťwiadczenie us┼éug opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepe┼énosprawnych.

I. Zamawiaj─ůcy

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

reprezentowany przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w którego imieniu dzia┼éa Kierownik – Pani Agnieszka Gwardiak

NIP 7591625088

e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. ┼Üwiadczenie us┼éug opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego- na rzecz opiekunów faktycznych osób niepe┼énosprawnych w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Odbiorcami us┼éug b─Öd─ů dwie doros┼ée osoby niepe┼énosprawne w stopniu znacznym.
3. Opieka polega─ç b─Ödzie na ┼Ťwiadczeniu us┼éug opieku┼äczych wobec osób niesamodzielnych w celu odci─ů┼╝enia ich opiekunów poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowi─ůzków.
4. Maksymalna ilo┼Ť─ç godzin na 1 osob─Ö wymagaj─ůc─ů wsparcia: 240.
5. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
6. Zakres us┼éug, termin, ilo┼Ť─ç godzin oraz miejsce wykonywania us┼éug wskazane b─Öd─ů w wydanych przez MOPS decyzjach administracyjnych.

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy 

Klauzula Informacyjna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Og┼éoszenie o zamówieniu 

1.Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éug lekarza psychiatry w ramach realizacji projektu ,,Rozwój systemu us┼éug
opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka",w tym konsultacje i prowadzenie leczenia osób niesamodzielnych w
sposób zindywidualizowany uwzgl─Ödniaj─ůcy rodzaj i stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z
niesamodzielno┼Ťci─ů.
2.Ilo┼Ť─ç godzin:
2019 r. -150 godz., 2020 r.-150 godz.
3.Miejsce ┼Ťwiadczenia us┼éug: miejsce zamieszkania uczestników projektu lub inne wskazane przez nich miejsce ( na terenie miasta Ostrów Mazowiecka)
4. Wykonawca musi uwzgl─Ödni─ç w kalkulacji kosztów koszty dojazdu do miejsc ┼Ťwiadczenia us┼éug. szczegó┼éowe terminy
wykonywania us┼éug b─Öd─ů ustalone przez Zamawiaj─ůcego. Zakres godzin mo┼╝e ulec zmianie zgodnie z potrzebami uczestników
a w zwi─ůzku z tym równie┼╝ harmonogram.

Pe┼éna tre┼Ť─ç : 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194286

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o udzieleniu zamówiena

Pn. „Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gor─ůcych posi┼éków ┼Ťwiadczeniobiorcom Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej”
kod CPV 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
kod CPV 85320000-8 Usługi społeczne
kod CPV 85312000-9 Us┼éugi opieki spo┼éecznej nieobejmuj─ůce miejsc noclegowych
kod CPV 55321000-6 Us┼éugi przygotowywania posi┼éków
kod CPV 55322000-3 Us┼éugi gotowania posi┼éków
kod CPV 55320000-9 Us┼éugi podawania posi┼éków
Zgodnie z art. 138s. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie┼ä publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pó┼║n. zm.) informujemy, ┼╝e w wyniku przeprowadzonego post─Öpowania w dniu 24 czerwca 2019r. zosta┼éa zawarta umowa z:


Caritas Diecezji Łomżyńskiej
ul. Rybaki 1
18-400 Łomża

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert w post─Öpowaniu


Pn. „Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gor─ůcych posi┼éków ┼Ťwiadczeniobiorcom Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej”
kod CPV 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
kod CPV 85320000-8 Usługi społeczne
kod CPV 85312000-9 Us┼éugi opieki spo┼éecznej nieobejmuj─ůce miejsc noclegowych
kod CPV 55321000-6 Us┼éugi przygotowywania posi┼éków
kod CPV 55322000-3 Us┼éugi gotowania posi┼éków
kod CPV 55320000-9 Us┼éugi podawania posi┼éków
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie┼ä publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pó┼║n. zm.) informujemy, ┼╝e w post─Öpowaniu nr 271.1.2019 wp┼éyn─Ö┼éa jedna oferta. Termin sk┼éadania ofert up┼éyn─ů┼é 14 czerwca 2019r o godz. 12:00. Otwarcie oferty nast─ůpi┼éo 14 czerwca 2019r. o godz. 12:15.
1, Kwota jak─ů Zamawiaj─ůcy przeznaczy┼é na realizacj─Ö zamówienia: 1 390 000,00z┼é
2. Ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca:
Caritas Diecezji Łomżyńskiej
ul. Rybaki 1
18-400 Łomża
3. Cena oferty: 1 337 120,00z┼é, gwarancja nie by┼éa wymagana, p┼éatno┼Ť─ç nast─ůpi po podpisaniu przez Strony protoko┼éu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia oraz po przedstawieniu przez Wykonawc─Ö prawid┼éowo wystawionej faktury, na konto w niej wskazane w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiaj─ůcego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

271.1.2019


OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU


ZAMAWIAJ─äCY:
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
zaprasza do z┼éo┼╝enia oferty w post─Öpowaniu na us┼éugi spo┼éeczne prowadzonym na podstawie art. 138o i 138p ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie┼ä publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pó┼║n. zm.), dalej jako: pzp, na:
„Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gor─ůcych posi┼éków ┼Ťwiadczeniobiorcom Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej”
Warto┼Ť─ç zamówienia nie przekracza, wyra┼╝onej w z┼éotych, równowarto┼Ťci kwoty 750 000 euro, o której mowa z art. 138g. pzp.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Post─Öpowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o i 138p pzp.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
kod CPV 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
kod CPV 85320000-8 Usługi społeczne
kod CPV 85312000-9 Us┼éugi opieki spo┼éecznej nieobejmuj─ůce miejsc noclegowych
kod CPV 55321000-6 Us┼éugi przygotowywania posi┼éków
kod CPV 55322000-3 Us┼éugi gotowania posi┼éków
kod CPV 55320000-9 Us┼éugi podawania posi┼éków
Szczegó┼éowo opis przedmiotu zamówienia oraz okre┼Ťlenie wielko┼Ťci i zakresu zamówienia zosta┼éy opisane w za┼é─ůczniku do niniejszego og┼éoszenia o zamówieniu – SIWZ.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r.

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia

SIWZ

SIWZ-za┼é─ůcznik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do skadania ofert:

Zapewnienie kompleksowej us┼éugi w zakresie teleopieki od 1 marca 2019r do 31 pa┼║dziernika 2020r. dla 35 osób niesamodzielnych obj─Ötych wsparciem w ramach projektu RPMA.09.02.01-14-a684/18-00 „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159984

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

222.19.2018

Informacja o wyniku post─Öpowania
prowadzonym w trybie konkurencyjnym
na ┼Ťwiadczenie us┼éug fizjoterapeuty w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”
Kod CPV 85142100-7


1. Termin sk┼éadania ofert up┼éyn─ů┼é 14 grudnia 2018r o godz. 12:00.
2. Kwota jak─ů Zamawiaj─ůcy przeznaczy┼é na realizacj─Ö zamówienia: 68 000,00z┼é
3. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta:
FIZJOTERAPIA
Jacek Śledziewski
ul. Dolna 24
18-305 Szumowo
Cena oferty: 66 600,00zł
4. Oferta spe┼énia warunki udzia┼éu w post─Öpowaniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu a jej cena mie┼Ťci si─Ö w kwocie przeznaczonej na realizacj─Ö zadania i w zwi─ůzku z tym zamówienie zostanie udzielone ww. Wykonawcy.

LIDER PROJEKTU: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej: Biuro projektu: ul. K .Warchalskiego 3,
07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. (29) 745 32 41, e-mail: poczta@mopsostrowmaz.pl

PARTNER PROJEKTU: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Widnichowska 21/1,
07-300 Ostrów Mazowiecka, tel/fax (029) 745 39 71, e-mail: pckostrow@poczta.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej: Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éug psychologa w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6ca917ed-9289-4b6d-9199-199755d8d957

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizacj─Ö us┼éugi o warto┼Ťci szacunkowej poni┼╝ej 30 000 euro.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zwany równie┼╝ „Zamawiaj─ůcym” zwraca si─Ö uprzejm─ů pro┼Ťb─ů o przedstawienie oferty na zakup i dostaw─Ö (wraz z wniesieniem do budynku) sprz─Ötu rehabilitacyjnego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu RPMA.09.02.01-14-a684/18-00 „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.

Niniejsze post─Öpowanie prowadzone jest na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówie┼ä publicznych. (t.j.Dz.U.z 2018r.poz 1986 z pó┼╝n.zm.)

Tre┼Ť─ç zapytania ofertowego 

Zapytania od Wykonawców i odpowiedzi Zamawiaj─ůcego

1. Czy Zamawiaj─ůcy dopu┼Ťci ┼éó┼╝ko o wymiarach zewn─Ötrznych 101 x 215 cm ?

tak

2. Czy Zamawiaj─ůcy dopu┼Ťci termin realizacji do 14 dni od momentu podpisania umowy?

Nie, termin wykonania musi zgodny z zapisami zapytania.

Niniejszym informujemy o uniewa┼╝nieniu post─Öpowania na zakup i dostaw─Ö sprz─Ötu rehabilitacyjnego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedmiotem zamówienia jest Wynajem d┼éugoterminowy samochodu osobowego na potrzeby realizacji projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 oraz na potrzeby Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1153920
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éug fizjotrapeuty w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153908
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe
dla post─Öpowania prowadzonego w trybie konkurencyjnym
na wynajem d┼éugoterminowy samochodu osobowego na potrzeby realizacji projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 oraz na potrzeby Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Kod CPV 34110000-1
Link do strony z tre┼Ťci─ů 
bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1151418
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe 
┼Üwiadczenie us┼éug fizjoterapeuty w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”
Link do strony z tre┼Ťci─ů 
bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1150452Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 19.10.2020
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 19.11.2018
Dokument ogl─ůdany razy: 3 142