´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

┼Üwiadczenie us┼éug psychologa w ramach realizacji projektu ÔÇ×Rozw├│j systemu us┼éug opieku┼äczy

 Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej: ┼Üwiadczenie us┼éug psychologa w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us┼éugi


Zamieszczanie og┼éoszenia: Zamieszczanie obowi─ůzkowe
Og┼éoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPMA.09.02.01-14-A684/18 „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”
O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych
Nie

Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY
Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy
Nie
Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych
Nie

Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, krajowy numer identyfikacyjny 55034177800000, ul. ul. K. Warchalskiego 3 , 07300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, pa┼ästwo Polska, tel. 297 453 241, e-mail mopsostrowmaz@poczta.onet.pl, faks 297 453 241.
Adres strony internetowej (URL): http://www.mops.ostrowmaz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo┼╝na uzyska─ç dost─Öp do narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz─ůdowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):
Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)
Tak
http://www.mops.ostrowmaz.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.mops.ostrowmaz.pl/

Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dostarczenie do siedziby Zamawiaj─ůcego tj. Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Adres:
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne
Tak
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)
ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: ┼Üwiadczenie us┼éug psychologa w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”
Numer referencyjny: 222.16.2018
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Us┼éugi
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do udzielenia ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůcych cz─Ö┼Ťci lub grup cz─Ö┼Ťci:

Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éug psychologa w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, w tym: 1) Zadanie 1. Opracowanie indywidualnych ┼Ťcie┼╝ek wsparcia (ISW) dla 60 osób- uczestników projektu oraz ich aktualizacja co 6 miesi─Öcy w czasie realizacji projektu (w sumie 300 godzin); 2) Zadanie 2. Prowadzenie indywidualnej terapii dla 60 osób-uczestników projektu (w sumie 1320 godzin); 3) Zadanie 3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (w sumie 440 godzin); 4) Zadanie 4. Prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (w sumie 66 godzin); 5) Zadanie 5. Przeprowadzenie szkole┼ä motywuj─ůcych opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych do podejmowania aktywno┼Ťci spo┼éecznej, edukacyjnej i zawodowej (w sumie 48 godzin) Zakres zada┼ä mo┼╝e ulec zmianie zgodnie z potrzebami uczestników. Harmonogram i ilo┼Ť─ç godzin ustala─ç b─Ödzie Zamawiaj─ůcy z Wykonawc─ů do dnia 20 miesi─ůca poprzedzaj─ůcego miesi─ůc, w którym us┼éugi b─Öd─ů wykonywane.

II.5) G┼éówny kod CPV: 85121270-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç udzielenia zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych w przypadku wskazania konieczno┼Ťci zmiany ilo┼Ťci godzin wynikaj─ůcej z Indywidualnych ┼Ücie┼╝ek Wsparcia uczestników projektu lub gdy z innych przyczyn zakres rzeczowy projektu obejmuj─ůcy niniejszy przedmiot zamówienia ulegnie zmianie, po zaakceptowaniu tych zmian przez Instytucj─Ö Zarz─ůdzaj─ůc─ů. Cena za godzin─Ö wykonywania poszczególnych zada┼ä oraz osoba wskazana przez Wykonawc─Ö do ich wykonania nie ulegnie zmianie.
II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi─ůcach
: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesi─ůcach Okres w dniach Data rozpocz─Öcia Data zako┼äczenia
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy nie stawia szczegó┼éowych wymaga┼ä w zakresie spe┼énienia tego warunku
Informacje dodatkowe Zamawiaj─ůcy nie stawia szczegó┼éowych wymaga┼ä w zakresie spe┼énienia tego warunku
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy nie stawia szczegó┼éowych wymaga┼ä w zakresie spe┼énienia tego warunku
Informacje dodatkowe Zamawiaj─ůcy nie stawia szczegó┼éowych wymaga┼ä w zakresie spe┼énienia tego warunku
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunków: w celu potwierdzenia minimalnych zdolno┼Ťci technicznych i zawodowych, Wykonawca powinien udokumentowa─ç dysponowanie osobami wskazanymi w ofercie, które b─Öd─ů wykonywa┼éy zamówienie posiadaj─ůcymi wykszta┼écenie (wy┼╝sze psychologiczne) i kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letnie udokumentowane do┼Ťwiadczenie zawodowe w pracy psychologa. Ocena spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o┼Ťwiadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z tre┼Ťci za┼é─ůczonych dokumentów musi jednoznacznie wynika─ç, ┼╝e stawiane warunki Wykonawca spe┼éni┼é. Niespe┼énienie warunków skutkowa─ç b─Ödzie wykluczeniem z post─Öpowania.
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: w celu potwierdzenia minimalnych zdolno┼Ťci technicznych i zawodowych, Wykonawca powinien udokumentowa─ç dysponowanie osobami wskazanymi w ofercie, które b─Öd─ů wykonywa┼éy zamówienie posiadaj─ůcymi wykszta┼écenie (wy┼╝sze psychologiczne) i kwalifikacje zawodowe oraz co najmniej 3-letnie udokumentowane do┼Ťwiadczenie zawodowe w pracy psychologa. Ocena spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o┼Ťwiadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z tre┼Ťci za┼é─ůczonych dokumentów musi jednoznacznie wynika─ç, ┼╝e stawiane warunki Wykonawca spe┼éni┼é. Niespe┼énienie warunków skutkowa─ç b─Ödzie wykluczeniem z post─Öpowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI
O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
Tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) O┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post─Öpowania o udzielenie zamówienia w okoliczno┼Ťciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP- zgodne ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 4 do SIWZ
III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
W celu potwierdzenie spe┼énienia warunków udzia┼éu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP Wykonawca do┼é─ůczy do formularza ofertowego: 1) o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunków udzia┼éu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP- zgodnie ze wzorem stanowi─ůcym za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ. 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawc─Ö do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami (za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Nie dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b─Öd─ů zamieszczone dodatkowe informacje dotycz─ůce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Nale┼╝y poda─ç adres strony internetowej, na której aukcja b─Ödzie prowadzona:

Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 50,00
Do┼Ťwiadczenie 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä:
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:
Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu:
Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewiduj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania w umowie nast─Öpuj─ůcych zmian: a) Gdy nast─ůpi zmiana powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa w zakresie maj─ůcym wp┼éyw na realizacj─Ö przedmiotu zamówienia, b) Gdy konieczno┼Ť─ç wprowadzenia zmian b─Ödzie nast─Öpstwem zmian wprowadzonych w umowach pomi─Ödzy Zamawiaj─ůcym a inn─ů ni┼╝ Wykonawca stron─ů, w szczególno┼Ťci Instytucj─ů Zarz─ůdzaj─ůc─ů a tak┼╝e innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mog─ů wp┼éywa─ç na realizacj─Ö zamówienia, c) Gdy konieczno┼Ť─ç wprowadzenia zmian b─Ödzie nast─Öpstwem zmian wytycznych dotycz─ůcych projektu „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, d) Gdy wyst─ůpi─ů obiektywne przeszkody uniemo┼╝liwiaj─ůce realizacj─Ö zamówienia lub osi─ůgni─Öcie jego celów wed┼éug przyj─Ötego harmonogramu realizacji zamówienia, e) Zmniejszenie warto┼Ťci zamówienia realizowanego przez Wykonawc─Ö okre┼Ťlonego w § 1 umowy b─Ödzie mo┼╝liwe, je┼╝eli wyst─ůpi─ů okoliczno┼Ťci niezawinione przez Wykonawc─Ö, których strony nie mog┼éy przewidzie─ç w dniu zawarcia umowy, f) W przypadku zmiany osoby wskazanej w za┼é─ůczniku „Wykaz osób”, które b─Öd─ů uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, na osoby posiadaj─ůce kwalifikacje i do┼Ťwiadczenie nie mniejsze ni┼╝ okre┼Ťlone w warunkach udzia┼éu w post─Öpowaniu i ocenionych w kryterium oceny ofert „Do┼Ťwiadczenie”, dodanie kolejnych osób do realizacji zamówienia przez Wykonawc─Ö mo┼╝liwe jest jedynie w przypadkach uzasadnionych w formie pisemnej tylko i wy┼é─ůcznie za zgod─ů Zamawiaj─ůcego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):
Nie dotyczy
┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:
Data: 2018-11-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):
Nie
Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4)
Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Za┼é─ůczniki:

SIWZ- psycholog

Za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ

Za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ

Za┼é─ůcznik nr 3 do SIWZ

Za┼é─ůcznik nr 4 do SIWZ

Za┼é─ůcznik nr 5 do SIWZ

Za┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ

Za┼é─ůcznik nr 6 do SIWZ -zmiana tre┼Ťci 

Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 26.11.2018
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 19.11.2018
Dokument ogl─ůdany razy: 1 989