´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.11.2017, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Zapytania ofertowe

Projekt „Od bierno┼Ťci do aktywno┼Ťci” wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                          Ostrów Mazowiecka 17.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie przez psychologa 48 godzin indywidualnych spotka┼ä z 24 osobami w ramach projektu konkursowego RPMA.09.01.00-14– 8544/17-00 „OD BIERNO┼ÜCI DO AKTYWNO┼ÜCI” wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Niniejsze post─Öpowanie prowadzone jest na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie┼ä publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pó┼║n. zm.)

I. Zamawiaj─ůcy
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
ul. K . Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel. 29 7453241
Fax 29 7453241
e-mail: mopsostrowmaz@poczta.onet.pl

II. Przedmiot zamówienia
• przeprowadzenie 48 godzin indywidualnych spotka┼ä z 24 osobami,
• przedstawienie pisemnej diagnozy uczestników projektu w celu ustalenia ┼Ťcie┼╝ek reintegracji dla ka┼╝dego z nich w ramach realizowanego projektu.

III. Termin realizacji zamówienia
Do 31 grudnia 2017 r. w dni powszednie w godzinach pracy Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
• uzgodnienie z Zamawiaj─ůcym harmonogramu spotka┼ä z osobami obj─Ötymi wsparciem,
• przeprowadzenie 48 godzin indywidualnych spotka┼ä z 24 osobami po 2 godziny zegarowe na 1 osob─Ö. ┼ü─ůczny wymiar czasu spotka┼ä 48 godzin zegarowych.
• przedstawienie pisemnej diagnozy uczestników projektu w celu ustalenia ┼Ťcie┼╝ek reintegracji dla ka┼╝dego z nich w ramach realizowanego projektu,
• oznaczania dokumentacji znakami zgodnymi z wytycznymi dotycz─ůcymi oznaczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020.

V. Opis warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe┼énienia tych warunków:
1. O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wykonawcy, którzy spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki:
• posiadaj─ů wykszta┼écenie wy┼╝sze psychologiczne- na potwierdzenie spe┼éniania warunku Wykonawca przedstawi dokument potwierdzaj─ůcy uko┼äczenie przez niego studiów wy┼╝szych z zakresu psychologii
• posiadaj─ů niezb─Ödn─ů wiedz─Ö i udokumentowane 3 letnie do┼Ťwiadczenie w zakresie poradnictwa psychologicznego- na potwierdzenie spe┼éniania warunku Wykonawca przedstawi o┼Ťwiadczenie o sposobie spe┼énienia warunku (za┼é─ůcznik nr 1),
• znajduj─ů si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia- na potwierdzenie spe┼éniania warunku Wykonawca przedstawi o┼Ťwiadczenie o sposobie spe┼énienia warunku (za┼é─ůcznik nr 2),
• nie by┼éy skazane prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe - na potwierdzenie spe┼éniania warunku Wykonawca przedstawi o┼Ťwiadczenie o sposobie spe┼énienia warunku (za┼é─ůcznik nr 3).
2. Przedmiot zamówienia realizowany b─Ödzie na podstawie umowy cywilnoprawnej z Wykonawc─ů. Wykonawcy zobowi─ůzani b─Öd─ů do wykonania us┼éugi osobi┼Ťcie lub poprzez wskazane imiennie w ofercie osoby, zgodnie z wytycznymi Zamawiaj─ůcego.
3. Ocena spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu zostanie dokonana zgodnie z formu┼é─ů „spe┼énia, nie-spe┼énia” na podstawie dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä dostarczonych przez wykonawc─Ö.

VI. Zastrze┼╝enia:
┼ü─ůczne zaanga┼╝owanie zawodowe Wykonawcy lub osoby wskazanej przez niego do wykonywania przedmiotu zamówienia, niezale┼╝nie od formy zaanga┼╝owania, w realizacj─Ö wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz dzia┼éa┼ä finansowanych z innych ┼║róde┼é, w tym ┼Ťrodków w┼éasnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesi─Öcznie zgodnie z tre┼Ťci─ů obowi─ůzuj─ůcych Wytycznych w zakresie kwalifikowalno┼Ťci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz Funduszu Spójno┼Ťci na lata 2014-2020. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi─ůzany b─Ödzie do z┼éo┼╝enia stosownego o┼Ťwiadczenia w tym zakresie.

VII. Wykluczenie z mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia.
Z mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia b─Öd─ů wy┼é─ůczeni Wykonawcy, powi─ůzani osobowo lub kapita┼éowo z Zamawiaj─ůcym lub osobami upowa┼╝nionymi do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu Zamawiaj─ůcego lub osobami wykonuj─ůcymi w imieniu Zamawiaj─ůcego czynno┼Ťci zwi─ůzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Informacje ogólne:
W celu prawid┼éowego przygotowania oferty, Wykonawca powinien zapozna─ç si─Ö szczegó┼éowo z informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
1) Jeden Wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö. Z┼éo┼╝enie wi─Ökszej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z┼éo┼╝onych przez danego Wykonawc─Ö.
2) Oferta musi by─ç przygotowana w j─Özyku polskim.
3) Oferta musi by─ç podpisana (podpis i piecz─ůtka imienna lub czytelny podpis) przez uczestnika post─Öpowania lub jego uprawnionego przedstawiciela albo pe┼énomocnika. Wszelkie zmiany (poprawki, wykre┼Ťlenia itp.) musz─ů by─ç parafowane przez w/w osob─Ö/osoby.
4) W przypadku, gdy Wykonawc─Ö reprezentuje pe┼énomocnik, do oferty musi by─ç za┼é─ůczone pe┼énomocnictwo, okre┼Ťlaj─ůce jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika.
2. Do oferty nale┼╝y za┼é─ůczy─ç równie┼╝:
1) CV i list motywacyjny osoby, która b─Ödzie wykonywa┼éa bezpo┼Ťrednio przedmiot zamówienia,
2) formularz ofertowy (za┼é─ůcznik nr 4),
3) kserokopie dokumentów po┼Ťwiadczaj─ůcych wykszta┼écenie i posiadane uprawnienia,
4) inne dodatkowe dokumenty potwierdzaj─ůce posiadane kwalifikacje i umiej─Ötno┼Ťci,
5) o┼Ťwiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe (za┼é─ůcznik nr 3),
6) o┼Ťwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie i przechowywanie danych w zwi─ůzku ze sk┼éadan─ů ofert─ů w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 48 godzin indywidualnych spotka┼ä z 24 osobami w ramach projektu konkursowego RPMA.09.01.00-14– 8544/17-00 „OD BIERNO┼ÜCI DO AKTYWNO┼ÜCI” wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (za┼é─ůcznik nr 5),
7) o┼Ťwiadczenie o braku powi─ůza┼ä osobowych lub kapita┼éowych z Zamawiaj─ůcym lub osobami upowa┼╝nionymi do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu Zamawiaj─ůcego lub osobami wykonuj─ůcymi w imieniu Zamawiaj─ůcego czynno┼Ťci zwi─ůzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (za┼é─ůcznik nr 6).
3. Sposób opakowania i dostarczenia oferty:
1) Ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w zamkni─Ötej kopercie, zapiecz─Ötowanej w sposób gwarantuj─ůcy zachowanie poufno┼Ťci jej tre┼Ťci oraz zabezpieczaj─ůcej jej nienaruszalno┼Ť─ç do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta powinna by─ç oznakowana w nast─Öpuj─ůcy sposób:
OFERTA na przeprowadzenie przez psychologa 48 godzin indywidualnych spotka┼ä z 24 osobami w ramach projektu „OD BIERNO┼ÜCI DO AKTYWNO┼ÜCI” realizowanego przez
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

IX. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Termin składania ofert do 27 listopada 2017 r. do godz. 16:00
2. Miejsce sk┼éadania ofert: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
3. Oferty z┼éo┼╝one po terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.

X. Kryteria oceny oferty
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj─ůcy dokona oceny i wyboru ofert spo┼Ťród Us┼éugodawców spe┼éniaj─ůcych kryteria formalne w oparciu o poni┼╝sze zasady:
1) Cena za 1 godzin─Ö brutto brutto – max. 10 pkt
2) Wiedza i do┼Ťwiadczenie wykonawcy – max 30 pkt.
XI. Ocena kryteriów
1. Punkty za kryterium „cena” zostan─ů obliczone na podstawie wzoru:

Cena brutto brutto oferowana za 1 godzin─Ö = oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů brutto brutto oferowan─ů za 1 godzin─Ö X 10
Cena brutto brutto oferowana za 1 godzin─Ö oferty ocenianej


2. Punkty za kryterium „wiedza i do┼Ťwiadczenie wykonawcy”:
• Je┼╝eli oferent posiada udokumentowane do┼Ťwiadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 200 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym w ci─ůgu trzech lat przed z┼éo┼╝eniem oferty – otrzyma 10 pkt.
• Je┼╝eli oferent posiada udokumentowane do┼Ťwiadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym w ci─ůgu trzech lat przed z┼éo┼╝eniem oferty – otrzyma 30 pkt.
• Punkty nie podlegaj─ů sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów, jak─ů mo┼╝na uzyska─ç za kryterium wiedza i do┼Ťwiadczenie wykonawcy 30 pkt.
Na potwierdzenie spe┼éniania kryterium wiedza i do┼Ťwiadczenie Wykonawca musi przedstawi─ç potwierdzenia nale┼╝ytego wykonania us┼éug w wymaganym zakresie od ich odbiorców (referencje, protoko┼éy odbioru us┼éug itp.).
XII. Zawarcie umowy nast─ůpi niezw┼éocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj─ůcego.
XIII. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
W sprawach proceduralnych – Pani El┼╝bieta Szulborska, tel. 29 7453241 wew. 29

XIV. Informacje dotycz─ůce wyboru najkorzystniejszej oferty
• Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo odwo┼éania, uniewa┼╝nienia post─Öpowania lub nieprzyj─Öcia ┼╝adnej z ofert bez podania przyczyny.
• Zamawiaj─ůcy umie┼Ťci na stronie internetowej Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej informacj─Ö o wyborze Wykonawcy.

z up. BURMISTRZA
Agnieszka Gwardiak
Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

1. Za┼é─ůcznik 1

2. Za┼é─ůcznik 2

3. Zalacznik 3

4. Za┼é─ůcznik 4

5. Za┼é─ůcznik 5

6. Za┼é─ůcznik 6

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt „Od bierno┼Ťci do aktywno┼Ťci” wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


                                                                                             Ostrów Mazowiecka 17.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie przez doradc─Ö zawodowego 48 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla 24 osób w ramach projektu konkursowego RPMA.09.01.00-14– 8544/17-00 „OD BIERNO┼ÜCI DO AKTYWNO┼ÜCI” wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Niniejsze post─Öpowanie prowadzone jest na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie┼ä publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pó┼║n. zm.)

I. Zamawiaj─ůcy
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
ul. K . Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel. 29 7453241
Fax 29 7453241
e-mail: mopsostrowmaz@poczta.onet.pl

II. Przedmiot zamówienia
• przeprowadzenie 48 godzin indywidualnych spotka┼ä z 24 osobami,
• opracowanie Indywidualnego Planu Dzia┼éania.

III. Termin realizacji zamówienia
Do 31 grudnia 2017 r. w dni powszednie w godzinach pracy Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
• uzgodnienie z Zamawiaj─ůcym harmonogramu spotka┼ä z osobami obj─Ötymi wsparciem,
• przeprowadzenie 48 godzin indywidualnych spotka┼ä z 24 osobami po 2 godziny zegarowe na 1 osob─Ö. ┼ü─ůczny wymiar czasu spotka┼ä 48 godzin zegarowych.
• Stworzenie Indywidualnego Planu Dzia┼éania dla ka┼╝dej z osób uczestnicz─ůcych w spotkaniach,
• oznaczania dokumentacji znakami zgodnymi z wytycznymi dotycz─ůcymi oznaczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020.

V. Opis warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe┼énienia tych warunków:
1. O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wykonawcy, którzy spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki:
• posiadaj─ů wykszta┼écenie wy┼╝sze,
• posiadaj─ů niezb─Ödn─ů wiedz─Ö i udokumentowany co najmniej 12 miesi─Öczny sta┼╝ w zakresie poradnictwa zawodowego, na potwierdzenie spe┼éniania warunku Wykonawca przedstawi o┼Ťwiadczenie o sposobie spe┼énienia warunku (za┼é─ůcznik nr 1),
• znajduj─ů si─Ö w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj─ůcej wykonanie zamówienia- na potwierdzenie spe┼éniania warunku Wykonawca przedstawi o┼Ťwiadczenie o sposobie spe┼énienia warunku (za┼é─ůcznik nr 2).
• nie by┼éy skazane prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe - na potwierdzenie spe┼éniania warunku Wykonawca przedstawi o┼Ťwiadczenie o sposobie spe┼énienia warunku (za┼é─ůcznik nr 3)
2. Przedmiot zamówienia realizowany b─Ödzie na podstawie umowy cywilnoprawnej z Wykonawc─ů. Wykonawcy zobowi─ůzani b─Öd─ů do wykonania us┼éugi osobi┼Ťcie lub poprzez wskazane imiennie w ofercie osoby, zgodnie z wytycznymi Zamawiaj─ůcego.
3. Ocena spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu zostanie dokonana zgodnie z formu┼é─ů „spe┼énia, nie-spe┼énia” na podstawie dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä dostarczonych przez wykonawc─Ö.

VI. Zastrze┼╝enia:
┼ü─ůczne zaanga┼╝owanie zawodowe Wykonawcy lub osoby wskazanej przez niego do
wykonywania przedmiotu zamówienia, niezale┼╝nie od formy zaanga┼╝owania, w realizacj─Ö wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz dzia┼éa┼ä finansowanych z innych ┼║róde┼é, w tym ┼Ťrodków w┼éasnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesi─Öcznie zgodnie z tre┼Ťci─ů obowi─ůzuj─ůcych Wytycznych w zakresie kwalifikowalno┼Ťci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz Funduszu Spójno┼Ťci na lata 2014-2020. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi─ůzany b─Ödzie do z┼éo┼╝enia stosownego o┼Ťwiadczenia w tym zakresie.

VII. Wykluczenie z mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia.
Z mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia b─Öd─ů wy┼é─ůczeni Wykonawcy, powi─ůzani osobowo lub kapita┼éowo z Zamawiaj─ůcym lub osobami upowa┼╝nionymi do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu Zamawiaj─ůcego lub osobami wykonuj─ůcymi w imieniu Zamawiaj─ůcego czynno┼Ťci zwi─ůzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Informacje ogólne:
W celu prawid┼éowego przygotowania oferty, Wykonawca powinien zapozna─ç si─Ö szczegó┼éowo z informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
1) Jeden Wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö. Z┼éo┼╝enie wi─Ökszej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z┼éo┼╝onych przez danego Wykonawc─Ö.
2) Oferta musi by─ç przygotowana w j─Özyku polskim.
3) Oferta musi by─ç podpisana (podpis i piecz─ůtka imienna lub czytelny podpis) przez uczestnika post─Öpowania lub jego uprawnionego przedstawiciela albo pe┼énomocnika. Wszelkie zmiany (poprawki, wykre┼Ťlenia itp.) musz─ů by─ç parafowane przez w/w osob─Ö/osoby.
4) W przypadku, gdy Wykonawc─Ö reprezentuje pe┼énomocnik, do oferty musi by─ç za┼é─ůczone pe┼énomocnictwo, okre┼Ťlaj─ůce jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika.
2. Do oferty nale┼╝y za┼é─ůczy─ç równie┼╝:
1) CV i list motywacyjny osoby, która b─Ödzie wykonywa┼éa bezpo┼Ťrednio przedmiot zamówienia,
2) formularz ofertowy (za┼é─ůcznik nr 4),
3) kserokopie dokumentów po┼Ťwiadczaj─ůcych wykszta┼écenie i posiadane uprawnienia,
4) inne dodatkowe dokumenty potwierdzaj─ůce posiadane kwalifikacje i umiej─Ötno┼Ťci,
5) o┼Ťwiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe (za┼é─ůcznik nr 3),
6) o┼Ťwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie i przechowywanie danych w zwi─ůzku ze sk┼éadan─ů ofert─ů w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 48 godzin indywidualnych spotka┼ä z 24 osobami w ramach projektu konkursowego RPMA.09.01.00-14– 8544/17-00 „OD BIERNO┼ÜCI DO AKTYWNO┼ÜCI” wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (za┼é─ůcznik nr 5),
7) o┼Ťwiadczenie o braku powi─ůza┼ä osobowych lub kapita┼éowych z Zamawiaj─ůcym lub osobami upowa┼╝nionymi do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu Zamawiaj─ůcego lub osobami wykonuj─ůcymi w imieniu Zamawiaj─ůcego czynno┼Ťci zwi─ůzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy (za┼é─ůcznik nr 6).
3. Sposób opakowania i dostarczenia oferty:
1) Ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w zamkni─Ötej kopercie, zapiecz─Ötowanej w sposób gwarantuj─ůcy zachowanie poufno┼Ťci jej tre┼Ťci oraz zabezpieczaj─ůcej jej nienaruszalno┼Ť─ç do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta powinna by─ç oznakowana w nast─Öpuj─ůcy sposób:
OFERTA na przeprowadzenie przez doradc─Ö zawodowego 48 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla 24 osób w ramach projektu „OD BIERNO┼ÜCI DO AKTYWNO┼ÜCI” realizowanego przez
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

IX. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Termin składania ofert do 27 listopada 2017 r. do godz. 16:00
2. Miejsce sk┼éadania ofert: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
3. Oferty z┼éo┼╝one po terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.

X. Kryteria oceny oferty
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj─ůcy dokona oceny i wyboru ofert spo┼Ťród Us┼éugodawców spe┼éniaj─ůcych kryteria formalne w oparciu o poni┼╝sze zasady:
1) Cena za 1 godzin─Ö brutto brutto – max. 10 pkt
2) Wiedza i do┼Ťwiadczenie wykonawcy – max 30 pkt.
XI. Ocena kryteriów
1. Punkty za kryterium „cena” zostan─ů obliczone na podstawie wzoru:

Cena brutto brutto oferowana za 1 godzin─Ö = oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů brutto brutto oferowan─ů za 1 godzin─Ö X 10
Cena brutto brutto oferowana za 1 godzin─Ö oferty ocenianej


2. Punkty za kryterium „wiedza i do┼Ťwiadczenie wykonawcy”:
• Je┼╝eli oferent posiada udokumentowane do┼Ťwiadczenie w przeprowadzeniu 200 godzin doradztwa zawodowego i przygotowaniu co najmniej 100 Indywidualnych Planów Dzia┼éania – otrzyma 10 pkt.
• Je┼╝eli oferent posiada udokumentowane do┼Ťwiadczenie 500 godzin doradztwa zawodowego i przygotowaniu co najmniej 200 Indywidualnych Planów Dzia┼éania – otrzyma 30 pkt.
• Punkty nie podlegaj─ů sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów, jak─ů mo┼╝na uzyska─ç za kryterium wiedza i do┼Ťwiadczenie wykonawcy 30 pkt.

1.Za┼é─ůcznik 1

2. Za┼é─ůcznik 2

3. Za┼é─ůcznik 3

4. Za┼é─ůcznik 4

5. Za┼é─ůcznik 5

6. Za┼é─ůcznik 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ostrów Mazowiecka, 2014-11-18


INFORMACJA
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, i┼╝ w dniu 18.11.2014r zosta┼éo rozstrzygni─Öte Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci nr ZO.CRZL.7.2014 na wykonanie us┼éugi cateringu dla uczestników konferencji podsumowuj─ůcej realizacj─Ö projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej .
W oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Firma Handlowo-Usługowa
Ul. Rubinkowskiego 8
07-300 Ostrów Mazowiecka

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęła jedna oferta;
- nie wykluczono ┼╝adnej oferty;
- nie odrzucono ┼╝adnej oferty.


Ostrów Mazowiecka, dnia 05.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.7.2014
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30 000 euro
Dotycz─ůce projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej, Dzia┼éanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo┼éecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo┼éeczna Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, jako Realizator programu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” stosuj─ůc zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie oferty cenowej dotycz─ůcej przygotowania cateringu bankietowego dla ok. 35 osób na potrzeby konferencji podsumowuj─ůcej realizacj─Ö w/w Projektu.

zapytanie ofertowe catering.pdf


Ostrów Mazowiecka, 2014-09-24


INFORMACJA
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, i┼╝ w dniu 24.09.2014r zosta┼éo rozstrzygni─Öte Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci nr ZO.CRZL.6.2014 dot. przygotowania cateringu dla dzieci i m┼éodzie┼╝y podczas festynu promocyjnego dnia 28.09.2014r w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej . W oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Firma Handlowo-Usługowa

Marek Pecura
ul. Rubinkowskiego 8
07-300 Ostrów Mazowiecka

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęła jedna oferta;
- nie wykluczono ┼╝adnej oferty;
- nie odrzucono ┼╝adnej oferty.


Ostrów Mazowiecka, 2014-09-24

INFORMACJA
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, i┼╝ w dniu 24.09.2014r zosta┼éo rozstrzygni─Öte Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci nr ZO.CRZL.5.2014 dot. organizacji festynu promuj─ůcego w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej. W oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Discoland
Ul. Piaski 51
07-310 Komorowo


Ostrów Mazowiecka, 18.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.6.2014
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30 000 euro
Dotycz─ůce projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej, Dzia┼éanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo┼éecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo┼éeczna Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy
ul.K. Warchalskiego 3, jako Realizator programu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” stosuj─ůc zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie oferty cenowej dotycz─ůcej przygotowania cateringu dla dzieci i m┼éodzie┼╝y podczas festynu integracyjnego dnia 28 wrze┼Ťnia 2014 r.

zapytanie ofertowe ZO_CRZL_6_2014.pdf


Ostrów Mazowiecka, 17.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.5.2014
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30 000 euro
Dotycz─ůce projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej, Dzia┼éanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo┼éecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo┼éeczna Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy
ul.K. Warchalskiego 3, jako Realizator programu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” stosuj─ůc zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie oferty cenowej dotycz─ůcej organizacji festynu, w ramach promocji projektu. Festyn odb─Ödzie si─Ö 28 wrze┼Ťnia 2014 r.

zapytanie ofertowe_ZO.CRZL.5.2014.pdf


Ostrów Mazowiecka, 15.05.2014 r.

INFORMACJA

o wyborze podmiotu dla zamówienia ofertowego nr ZO.CRZL.4.2014 w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych warto┼Ťci kwoty 30 000 euro, dla którego przedmiotem zamówienia w drodze zapytania ofertowego by┼éo organizacja i przeprowadzenie us┼éugi szkoleniowej w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, i┼╝ w oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Global Training Centre Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 44 p. 601
00-024 Warszawa

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęła jedna oferta
- nie wykluczono ┼╝adnego wykonawcy
- nie odrzucono ┼╝adnej oferty


Ostrów Mazowiecka, 05.05.2014 r.

INFORMACJA

o wyborze podmiotu dla zamówienia ofertowego nr ZO.CRZL.3.2014 w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych warto┼Ťci kwoty 30 000 euro, dla którego przedmiotem zamówienia w drodze zapytania ofertowego by┼éo wykonanie i dostawa plakatów i ulotek na rzecz realizacji projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, i┼╝ w oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Agencja Reklamowa
Borys Rudajko
Ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęła jedna oferta
- nie wykluczono ┼╝adnego wykonawcy
- nie odrzucono ┼╝adnej oferty


Ostrów Mazowiecka, dnia 28.04.2014r.

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci nr ZO.CRZL.4.2014

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiaj─ůcego us┼éugi szkoleniowej w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz ┼Ťwiadczenie dostaw i us┼éug ┼Ťci┼Ťle z tymi us┼éugami zwi─ůzanymi.

zapytanie ofertowe szkolenia.pdf


Ostrów Mazowiecka, 16.04.2014 r.

INFORMACJA

o wyborze podmiotu dla zamówienia ofertowego nr ZO.CRZL.2.2014 w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych warto┼Ťci kwoty 14 000 euro, dla którego przedmiotem zamówienia w drodze zapytania ofertowego by┼éo zakup i dostawa na rzecz Zamawiaj─ůcego materia┼éów biurowych i eksploatacyjnych na rzecz realizacji projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, i┼╝ w oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

MARKER
Ul. Magazynowa 8C
08-110 Siedlce

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęły dwie oferty


Ostrów Mazowiecka, dnia 14-04-2014 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.3.2014

dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30 000 euro
Dotycz─ůce projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej, Dzia┼éanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo┼éecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo┼éeczna Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, jako Realizator projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej stosuj─ůc zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie oferty cenowej dotycz─ůcej wykonania i dostawy plakatów (50 sztuk) i ulotek (200 sztuk) z informacjami o projekcie z logo UE i POKL oraz CRZL, w ramach promocji projektu.
zapytanie ofertowe plakaty.pdf


                                                                                         

                                                                                                       Ostrów Mazowiecka, dnia 01.04.2014r.


Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci ZO.CRZL.2.2.2014

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa na rzecz Zamawiaj─ůcego materia┼éów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

zapytanie materialy biurowe.pdfOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 17.11.2017
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument ogl─ůdany razy: 5 286