´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.12.2015, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Ogłoszenia

Ostrów Mazowiecka 31.12.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert


Warto┼Ť─ç zamówienia nie przekracza wyra┼╝onej w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30.000 euro.
Do niniejszego post─Öpowania nie stosuje si─Ö przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie┼ä Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z pó┼║n. zm.) art. 4 pkt 8.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej zaprasza do sk┼éadania ofert na sukcesywne zakupy druków do ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pomocy spo┼éecznej.

Kryterium wyboru oferty jest cena (100%), oraz zgodno┼Ť─ç przedmiotowych formularzy ze stosownymi Rozporz─ůdzeniami.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z numerem telefonu 297453241.
Prosimy o dor─Öczenie oferty osobi┼Ťcie, listownie (liczy si─Ö data wp┼éywu do O┼Ťrodka), lub e-mail: mopsostrowmaz@poczta.onet.pl do dnia 8 stycznia 2016 roku do godziny 16.00 w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.


Ostrów Mazowiecka, dnia 26.06.2015r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
na opracowanie Strategii Rozwi─ůzywania Problemów Spo┼éecznych
Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2020


Informuj─Ö, ┼╝e w terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym tj. do dnia 15 czerwca 2015r do godz. 16.00 wp┼éyn─Ö┼éo 8 ofert. Najkorzystniejsz─ů spo┼Ťród ofert, które spe┼énia┼éy warunki ustalone w zapytaniu ofertowym w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie Strategii Rozwi─ůzywania Problemów Spo┼éecznych Miasta Ostrów Mazowiecka 2016-2020, wybrano ofert─Ö nr 3 z┼éo┼╝on─ů w dniu 11.06.2015r przez O┼Ťrodek Monitorowania Jako┼Ťci Polityki Spo┼éecznej, Al. NMP 14, 42-202 Cz─Östochowa. Przedmiotowa oferta otrzyma┼éa 100 punktów dla kryterium „cena”, i t─Ö ofert─Ö wybrano do wykonania zamówienia.


Ostrów Mazowiecka dnia 11.05.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie Strategii Rozwi─ůzywania Problemów Spo┼éecznych Miasta
Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2020


1. Nazwa i adres zamawiaj─ůcego:

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel/fax 29 745 32 41

2. Przedmiot zamówienia:

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalalskiego 3, stosuj─ůc zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwi─ůzywania Problemów Spo┼éecznych Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2020

Strategia powinna zawiera─ç kompleksow─ů us┼éug─Ö wypracowania dokumentu strategii rozwi─ůzywania problemów spo┼éecznych obejmuj─ůc─ů:
- przygotowanie szczegó┼éowej diagnozy problemów i zjawisk spo┼éecznych, prezentuj─ůcej zarówno stan obecny (problemy i potrzeby) jak i prognozowany w zakresie zjawisk spo┼éecznych;

- przeprowadzenie spotka┼ä warsztatowych z udzia┼éem wszystkich kluczowych ┼Ťrodowisk w mie┼Ťcie;

- zdefiniowanie wyzwa┼ä strategicznych dla polityki spo┼éecznej w mie┼Ťcie maj─ůcych swoje ┼║ród┼éo w zmieniaj─ůcych si─Ö uwarunkowaniach demograficznych, spo┼éecznych, prawnych, ekonomicznych i technologicznych;

- wyznaczenie celów i konkretnych dzia┼éa┼ä w zakresie przeciwdzia┼éania negatywnym zjawiskom spo┼éecznym;

- wskazanie sposobów oraz wska┼║ników monitorowania stopnia realizacji strategii;

- sformu┼éowanie i okre┼Ťlenie ram finansowych i zasad wdra┼╝ania strategii rozwi─ůzywana problemów spo┼éecznych, opracowanie programu wspó┼épracy samorz─ůdu z wyspecjalizowanymi podmiotami spo┼éecznymi, s┼éu┼╝─ůcemu zharmonizowaniu dzia┼éa┼ä realizowanych w p┼éaszczy┼║nie spo┼éecznej na terenie miasta;

- przekazanie rekomendowanej wersji strategii do uchwalenia przez Rad─Ö Miasta .

3. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
a) Ofert─Ö nale┼╝y sk┼éada─ç na formularzu stanowi─ůcym Za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego zapytania drog─ů pocztow─ů lub osobi┼Ťcie.

b) Ofert─Ö nale┼╝y sporz─ůdzi─ç w j─Özyku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu, podpisan─ů i zaopatrzona w piecz─Ö─ç przez osob─Ö upowa┼╝nion─ů do reprezentowania Wykonawcy.

c) Oferenci zobowi─ůzani s─ů zapozna─ç si─Ö dok┼éadnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotowa─ç ofert─Ö zgodnie z wymaganiami okre┼Ťlonymi w tym dokumencie, okre┼Ťlaj─ůc cen─Ö netto oraz brutto PLN.

4. Miejsce i termin składania ofert:
- oferty nale┼╝y sk┼éada─ç w formie pisemnej na za┼é─ůczonym formularzu, w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, z dopiskiem na kopercie „Strategia Rozwi─ůzywania Problemów Spo┼éecznych Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2020” do dnia 15.06.2015r do godziny 16.00 osobi┼Ťcie lub poczt─ů na adres: Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
- oferty z┼éo┼╝one po terminie nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö i nie b─Öd─ů zwracane do kieruj─ůcego ofert─Ö.

5. Kryterium wyboru oferty: cena brutto 100%

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj─ůcy b─Ödzie si─Ö kierowa┼é przy wyborze oferty:

Za najkorzystniejsz─ů ofert─Ö Zamawiaj─ůcy uzna ofert─Ö na najni┼╝sz─ů kwot─Ö brutto. Je┼╝eli nie b─Ödzie mo┼╝na dokona─ç wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl─Ödu na to, ┼╝e dwie lub wi─Öcej oferty zawieraj─ů tak─ů sam─ů cen─Ö Zamawiaj─ůcy przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, uwzgl─Ödniaj─ůc do┼Ťwiadczenie w przedmiocie zamówienia. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo skontaktowania si─Ö jedynie z wy┼éonionym Wykonawc─ů, niezw┼éocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiaj─ůcy porozumiewa si─Ö z oferentami w formie telefonicznej.

7. P┼éatno┼Ť─ç – na rzecz Wykonawcy po wykonaniu opracowania i przyj─Öciu Strategii Rozwi─ůzywania Problemów Spo┼éecznych przez Rad─Ö Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie faktury VAT przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, do 14 dni od daty otrzymania faktury.


Za┼é─ůczniki do dokumentacji:

Za┼é─ůcznik nr 1.pdf


Protokó┼é z rozstrzygni─Öcia ofert z dnia 01.07.2013r.  na „ Przewóz wyposa┼╝enia pomieszcze┼ä biurowych”.


W wyznaczonym terminie tj. do dnia 28.06.2013r. wp┼éyn─Ö┼éa tylko jedna oferta spe┼éniaj─ůca wymogi formalne Zak┼éad Gospodarki Komunalnej ul. B. Prusa 66 Ostrów Mazowiecka.
Po zapoznaniu si─Ö ze z┼éo┼╝on─ů ofert─ů z uwagi na to, i┼╝ przedmiotowa oferta by┼éa jedyn─ů jaka wp┼éyn─Ö┼éa do tutejszego O┼Ťrodka zosta┼éa wybrana.


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. 3-go Maja 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel./fax (0-29) 745-32-41,
e-mail : mopsostrowmaz@poczta.onet.pl
-------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   Ostrów Mazowiecka , dnia 21 VI 2013r.

         Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do sk┼éadania ofert na: przewóz wyposa┼╝enia pomieszcze┼ä biurowych w celu analizy rynku, rozeznania cenowego oraz mo┼╝liwo┼Ťci technicznych wykonawcy na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie┼ä publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 ze zmianami )
1. Dane dotycz─ůce zamawiaj─ůcego.
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 57
Telefon/faks: 29 745-32-41
Adres e-mail: mopsostrowmaz@poczta.onet.pl
Godziny urz─Ödowania: 8:00 do 16:00
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do sk┼éadania ofert na przewóz wyposa┼╝enia biurowego z budynku przy ul. 3 Maja 57 do budynku Miejskiego O┼Ťrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Warchalskiego 3 (parter).
3. Termin wykonania zamówienia.
Przewidywany okres realizacji zamówienia : miesi─ůc lipiec.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty i wybór oferty:
- Wykonawca ma obowi─ůzek zaproponowa─ç na przedmiot tylko jedn─ů cen─Ö.
- Cena podana w ofercie powinna by─ç wyra┼╝ona w z┼éotych polskich, z dok┼éadno┼Ťci─ů do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena oferty winna obejmowa─ç wszystkie koszty zwi─ůzane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiaj─ůcego.
- Przy wyborze oferty Zamawiaj─ůcy b─Ödzie kierowa┼é si─Ö nast─Öpuj─ůcymi kryteriami:
• Cena 100%.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
• Oferta powinna by─ç z┼éo┼╝ona najpó┼║niej do 28.06.2013r. do godziny 10.00 drog─ů mailow─ů, faxem lub poczt─ů tradycyjn─ů z nazw─ů oraz adresem Zamawiaj─ůcego, nazw─ů, adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na przewóz wyposa┼╝enia pomieszcze┼ä biurowych”.
• Oferta powinna zosta─ç napisana w j─Özyku polskim, trwa┼éa i czyteln─ů technik─ů, podpisana przez osob─Ö (osoby) uprawnion─ů do reprezentowania Wykonawcy na zewn─ůtrz, przy czym podpis musi by─ç czytelny lub opisany piecz─ůtk─ů imienn─ů zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sadowego (wpisem do dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej) lub przez osob─Ö (osoby) posiadaj─ůce pe┼énomocnictwo.
• Oferta powinna obejmowa─ç ca┼éo┼Ť─ç zamówienia okre┼Ťlonego przez Zamawiaj─ůcego.
• Oferta powinna by─ç opatrzona piecz─ůtk─ů firmow─ů, posiada─ç dat─Ö sporz─ůdzenia, nr telefonu, nr NIP,
• Wykonawca powinien sporz─ůdzi─ç ofert─Ö na wymaganym formularzu ofertowym – za┼é─ůcznik nr 2, podaj─ůc cen─Ö brutto.
•Podpisane o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu do┼é─ůczone do zapytania ofertowego – za┼é─ůcznik nr 3
• Termin p┼éatno┼Ťci
6. Warunki udziału postępowania.
• Wype┼éniony i podpisany formularz ofertowy.
• Podpisane o┼Ťwiadczenie.
7 Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç do dnia 28.06.2013r. do godz. 10.00 e-mailem, faxem, lub w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 57. Ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç zgodnie ze wskazówkami z pkt. V. Oferta otrzymana przez Zamawiaj─ůcego po up┼éywie terminu sk┼éadania ofert nie b─Ödzie podlega┼éa procesowi oceny. Wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania si─Ö z wykonawc─ů.
Osob─ů ze strony Zamawiaj─ůcego uprawnion─ů do porozumiewania si─Ö z potencjalnym wykonawc─ů jest:
referent ds. administracyjnych Aneta Badurek.
9. Zaleca si─Ö, aby wykonawca zapozna┼é si─Ö z lokalizacj─ů budynku, a tak┼╝e zdoby┼é, na swoj─ů w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mog─ů by─ç konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej obiektu poniesie wykonawca.

Za┼é─ůcznik 1.pdf         Za┼é─ůcznik 2.pdf   Za┼é─ůcznik 3.pdf


Protokó┼é z rozstrzygni─Öcia „ Zapytania ofertowego” z dnia 18.01.2012r. na kontrol─Ö okresow─ů polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego urz─ůdze┼ä ga┼Ťniczych oraz naprawie sprz─Ötu po┼╝arowego w budynku Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej.


W wyznaczonym terminie wp┼éyn─Ö┼éa tylko jedna oferta spe┼éniaj─ůca wymogi formalne: „Biuro Bezpiecze┼ästwa Pracy” S┼éawomir Sienkowski z Ostrowi Mazowieckiej. Po zapoznaniu si─Ö ze z┼éo┼╝on─ů ofert─ů z uwagi na to, i┼╝ przedmiotowa oferta by┼éa jedyn─ů jaka wp┼éyn─Ö┼éa do tutejszego O┼Ťrodka zosta┼éa wybrana.


Protokó┼é z rozstrzygni─Öcia „ Zapytania ofertowego” z dnia 18.01.2012r. na kontrol─Ö okresow─ů polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych ( dymowych, spalin i wentylacyjnych) w budynku Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


W wyznaczonym terminie wp┼éyn─Ö┼éy dwie oferty spe┼éniaj─ůce wymogi formalne.
Po zapoznaniu si─Ö ze z┼éo┼╝onymi ofertami, z uwagi na korzystniejsz─ů ofert─Ö cenow─ů, wybrano firm─Ö Rejonowy Zak┼éad Kominiarski Nr 3 z Ostrowi Mazowieckiej.


Protokó┼é z rozstrzygni─Öcia „Zapytania ofertowego” z dnia 18.01.2012r. ofert na kontrol─Ö okresow─ů polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji nara┼╝onych na szkodliwe wp┼éywy atmosferyczne i niszcz─ůce dzia┼éania czynników wyst─Öpuj─ůcych podczas u┼╝ytkowania obiektu Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej.


W wyznaczonym terminie wp┼éyn─Ö┼éo pi─Ö─ç oferty cenowych, cztery z nich spe┼énia┼éy wymogi formalne. Po zapoznaniu si─Ö ze z┼éo┼╝onymi ofertami, z uwagi na korzystniejsz─ů ofert─Ö cenow─ů, wybrano firm─Ö PRACE PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE in┼╝. Wies┼éawa Polak z Ostrowi Mazowieckiej .


ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej,
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych, równowarto┼Ťci kwoty 14 000 euro.

W zwi─ůzku z planowan─ů kontrol─ů okresow─ů (raz w roku) polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego urz─ůdze┼ä ga┼Ťniczych oraz naprawie sprz─Ötu po┼╝arowego w budynku po┼éo┼╝onym przy ul. 3-go Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej, Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie aktualnej oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Oferta powinna zawiera─ç:
1. imi─Ö i nazwisko, adres firmy,
2. dokument potwierdzaj─ůcy przygotowanie zawodowe do wykonywania w/w czynno┼Ťci,
3. warto┼Ť─ç brutto za jak─ů zostanie wykonane zadanie.
4. termin p┼éatno┼Ťci.


Zaleca si─Ö, aby wykonawca zapozna┼é si─Ö z lokalizacj─ů budynku, a tak┼╝e zdoby┼é, na swoj─ů w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mog─ů by─ç konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie wykonawca.

Prosimy o dor─Öczenie oferty osobi┼Ťcie, b─ůd┼║ przes┼éanie listownie, faxem lub emailem na adres Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 30.01.2012 roku.

Nasz adres:
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. 3-go Maja 57
07-300 Ostrów Mazowiecka
telefon (029) 745-32-41
fax (029) 745-32-41
email. mopsostrowmaz@poczta.onet.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej,
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych, równowarto┼Ťci kwoty 14 000 euro

W zwi─ůzku z planowan─ů kontrol─ů okresow─ů (raz w roku) polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych ( dymowych, spalin i wentylacyjnych) w budynku Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej – Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 57, zwracamy si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie aktualnej oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Oferta powinna zawiera─ç:
1. imi─Ö i nazwisko, adres firmy,
2. dokument potwierdzaj─ůcy przygotowanie zawodowe do wykonywania w/w czynno┼Ťci,
3. warto┼Ť─ç brutto za jak─ů zostanie wykonane zadanie.
4. termin p┼éatno┼Ťci.


Zaleca si─Ö, aby wykonawca zapozna┼é si─Ö z lokalizacj─ů budynku, a tak┼╝e zdoby┼é, na swoj─ů w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mog─ů by─ç konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie wykonawca.

Prosimy o dor─Öczenie oferty osobi┼Ťcie, b─ůd┼║ przes┼éanie listownie, faxem lub emailem na adres Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 30.01.2012 roku.

Nasz adres:
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. 3-go Maja 57
07-300 Ostrów Mazowiecka
telefon (029) 745-32-41
fax (029) 745-32-41

email. mopsostrowmaz@poczta.onet.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej,
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych, równowarto┼Ťci kwoty 14 000 euro.

W zwi─ůzku z planowan─ů kontrol─ů okresow─ů (raz w roku) polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji nara┼╝onych na szkodliwe wp┼éywy atmosferyczne i niszcz─ůce dzia┼éania czynników wyst─Öpuj─ůcych podczas u┼╝ytkowania obiektu Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3-go Maja 57, zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie aktualnej oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Oferta powinna zawiera─ç:
1. imi─Ö i nazwisko, adres firmy,
2. za┼Ťwiadczenie o wpisie do Izby In┼╝ynierów Budownictwa,
3. dokument potwierdzaj─ůcy przygotowanie zawodowe do pe┼énienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
4. warto┼Ť─ç brutto za jak─ů zostanie wykonane zadanie.
5. termin p┼éatno┼Ťci.


Zaleca si─Ö, aby wykonawca zapozna┼é si─Ö z lokalizacj─ů budynku, a tak┼╝e zdoby┼é, na swoj─ů w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mog─ů by─ç konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie wykonawca.

Prosimy o dor─Öczenie oferty osobi┼Ťcie, b─ůd┼║ przes┼éanie listownie, faxem lub emailem na adres Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 30.01.2012 roku.

Nasz adres:
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. 3-go Maja 57
07-300 Ostrów Mazowiecka
telefon (029) 745-32-41
fax (029) 745-32-41
email. mopsostrowmaz@poczta.onet.pl
Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 31.12.2015
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.05.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 6 999