´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Cele, zadania i formy pomocy

Pomoc spo┼éeczna umo┼╝liwia przezwyci─Ö┼╝anie trudnych sytuacji ┼╝yciowych tym, którzy nie s─ů w stanie sami ich pokona─ç, wykorzystuj─ůc w┼éasne uprawnienia, zasoby i mo┼╝liwo┼Ťci. Pomoc spo┼éeczna wspiera ich w wysi┼ékach zmierzaj─ůcych do zaspokojenia niezb─Ödnych potrzeb i umo┼╝liwia im ┼╝ycie w warunkach odpowiadaj─ůcych godno┼Ťci cz┼éowieka. Zadaniem pomocy spo┼éecznej jest tak┼╝e zapobieganie trudnym sytuacjom ┼╝yciowym przez podejmowanie dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze ┼Ťrodowiskiem.

Pomoc spo┼éeczn─ů organizuj─ů organy administracji rz─ůdowej (minister w┼éa┼Ťciwy do spraw zabezpieczenia spo┼éecznego, wojewodowie) i samorz─ůdowej (marsza┼ékowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizuj─ůc zadania pomocy spo┼éecznej wspó┼épracuj─ů oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami spo┼éecznymi i pozarz─ůdowymi, Ko┼Ťcio┼éem Katolickim, innymi ko┼Ťcio┼éami, zwi─ůzkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z pomocy spo┼éecznej przys┼éuguje:

1.osobom posiadaj─ůcym obywatelstwo polskie maj─ůcym miejsce zamieszkania i przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.cudzoziemcom maj─ůcym miejsce zamieszkania i przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie si─Ö, zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi─ůzku z okoliczno┼Ťci─ů, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z pó┼║n. zm.), lub w zwi─ůzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod┼║cy lub ochrony uzupe┼éniaj─ůcej,
b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3.maj─ůcym miejsce zamieszkania i przebywaj─ůcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej, pa┼ästw cz┼éonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz cz┼éonkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wje┼║dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyje┼║dzie z tego terytorium obywateli pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej i cz┼éonków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z pó┼║n. zm.), posiadaj─ůcym prawo pobytu lub prawo sta┼éego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do ┼Ťwiadcze┼ä w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posi┼éku, niezb─Ödnego ubrania oraz zasi┼éku celowego przys┼éuguje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Osoba lub rodzina ubiegaj─ůca si─Ö o pomoc spo┼éeczn─ů mo┼╝e zg┼éosi─ç si─Ö do o┼Ťrodka pomocy spo┼éecznej w miejscu zamieszkania (o┼Ťrodki znajduj─ů si─Ö w ka┼╝dej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagaj─ů uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu ┼Ťrodowiskowego. Decyzje w sprawach ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej wydawane s─ů w formie pisemnej. Od ka┼╝dej decyzji s┼éu┼╝y prawo odwo┼éania.

Prawo do ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych przys┼éuguje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczaj─ů kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Od dnia 1 pa┼║dziernika 2015 r. dla osoby samotnie gospodaruj─ůcej jest nim dochód nie przekraczaj─ůcy kwoty 634 z┼é, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 514 z┼é. 

Pomoc spo┼éeczna polega w szczególno┼Ťci na:

* przyznawaniu i wyp┼éacaniu ┼Ťwiadcze┼ä,
* pracy socjalnej,
* prowadzeniu i rozwoju niezb─Ödnej infrastruktury socjalnej,
* analizie i ocenie zjawisk rodz─ůcych zapotrzebowanie na ┼Ťwiadczenia z pomocy spo┼éecznej,
* realizacji zada┼ä wynikaj─ůcych z rozeznanych potrzeb spo┼éecznych,
* rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

G┼éówne cele pomocy spo┼éecznej:

* wsparcie osób i rodzin w przezwyci─Ö┼╝eniu trudnej sytuacji ┼╝yciowej, doprowadzenie - w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci - do ich ┼╝yciowego usamodzielniania i umo┼╝liwienie im ┼╝ycia w warunkach odpowiadaj─ůcych godno┼Ťci cz┼éowieka,
* zapewnienie ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych dla osób nie posiadaj─ůcych dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym, osobom niepe┼énosprawnym i bezrobotnym,
* zapewnienie pomocy finansowej rodzinom o niskich dochodach, które wymagaj─ů okresowego wsparcia,

* ┼Ťwiadczenia materialne o charakterze socjalnym - stypendia szkolne, 
* zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkni─Ötym skutkami patologii spo┼éecznej, w tym przemoc─ů w rodzinie,
* integracja ze ┼Ťrodowiskiem osób wykluczonych spo┼éecznie,
* stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Zadania i formy pomocy społecznej:

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi─ůzywania problemów spo┼éecznych.
2. Sporz─ůdzanie oceny zasobów pomocy spo┼éecznej w oparciu o analiz─Ö lokalnej sytuacji spo┼éecznej i demograficznej. 
3. Udzielanie schronienia osobom tego potrzebuj─ůcym.
4. Przyznawanie i wyp┼éacanie zasi┼éków okresowych.
5. Przyznawanie i wyp┼éacanie zasi┼éków celowych na niezb─Ödne potrzeby ┼╝yciowe.
6. Przyznawanie i wyp┼éacanie zasi┼éków specjalnych celowych.
7. Praca socjalna.
8. Organizowanie i ┼Ťwiadczenie us┼éug opieku┼äczych siostry PCK w miejscu zamieszkania.
9. Organizowanie i ┼Ťwiadczenie specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.
11. Sprawienie pogrzebu.
12. Kierowanie do domu pomocy spo┼éecznej i ponoszenie odp┼éatno┼Ťci za pobyt mieszka┼äca gminy w tym domu.
13. Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy.
14. Sporz─ůdzanie sprawozdawczo┼Ťci.
15. Przyznawanie i wyp┼éacanie zasi┼éków sta┼éych z tytu┼éu wieku lub inwalidztwa.
16. Op┼éacanie sk┼éadek na ubezpieczenie zdrowotne okre┼Ťlonych w przepisach o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej.
17. Realizacja zada┼ä wynikaj─ůcych z rz─ůdowych programów pomocy spo┼éecznej, realizacja programu rz─ůdowego „ Pomoc pa┼ästwa w zakresie do┼╝ywiania”.
18. Przyznawanie i wyp┼éacanie zasi┼éków celowych cudzoziemcom.
19. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
20.Przyznawanie i wyp┼éacanie ┼Ťwiadcze┼ä materialnych o charakterze socjalnym- stypendia szkolne.

Pomoc spo┼éeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.  poz. 163 z pó┼║n. zm.).Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 06.11.2015
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 10.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 11 515