´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Działania wobec dłużników

Dzia┼éania wobec d┼éu┼╝ników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 07 wrze┼Ťnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 859 z pó┼║niejszymi zmianami) podejmuje organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy mo┼╝e by─ç tak┼╝e przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do o┼Ťrodka pomocy spo┼éecznej.

Dzia┼éania wobec d┼éu┼╝ników alimentacyjnych podejmowane s─ů na wniosek organu w┼éa┼Ťciwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej je┼Ťli:
1) osobie uprawnionej zosta┼éo przyznane prawo do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego;
2) osoba uprawniona do ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy z┼éo┼╝y do organu w┼éa┼Ťciwego wierzyciela wniosek o podj─Öcie dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.

Wniosek osoby uprawnionej o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego

W przypadku bezskuteczno┼Ťci egzekucji osoba uprawniona do ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç do organu w┼éa┼Ťciwego wierzyciela wniosek o podj─Öcie dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.
Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesi─Öcy nie wyegzekwowano pe┼énej nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu zaleg┼éych i bie┼╝─ůcych zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych.

Prawo to przys┼éuguje niezale┼╝nie od tego, czy w sprawie jest wyp┼éacane ┼Ťwiadczenie z funduszu alimentacyjnego. Je┼Ťli osobie uprawnionej zosta┼éo przyznane prawo do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona sk┼éada─ç odr─Öbnego wniosku w sprawie podj─Öcia dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego, poniewa┼╝ organ wyp┼éacaj─ůcy ┼Ťwiadczenie z urz─Ödu wyst─ůpi o podj─Öcie takich dzia┼éa┼ä do organu w┼éa┼Ťciwego d┼éu┼╝nika.

Wniosek o podj─Öcie dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego sk┼éada si─Ö w organie wyp┼éacaj─ůcym ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie wierzyciela. Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç za┼Ťwiadczenie organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne o bezskuteczno┼Ťci egzekucji zawieraj─ůce informacj─Ö o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno┼Ťci oraz o dzia┼éaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas─ůdzonych alimentów. O takie za┼Ťwiadczenie mo┼╝e tak┼╝e wyst─ůpi─ç do komornika organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela.

Dzia┼éania podejmowane wobec d┼éu┼╝ników alimentacyjnych przez organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika

Organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej d┼éu┼╝nika alimentacyjnego, a tak┼╝e jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie┼éo┼╝enia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego o┼Ťwiadczenie maj─ůtkowe.

Organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika przekazuje komornikowi s─ůdowemu informacje maj─ůce wp┼éyw na skuteczno┼Ť─ç prowadzonej egzekucji, w szczególno┼Ťci zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz o┼Ťwiadczeniu maj─ůtkowym d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.

W przypadku gdy d┼éu┼╝nik alimentacyjny nie mo┼╝e wywi─ůza─ç si─Ö ze swoich zobowi─ůza┼ä z powodu braku zatrudnienia, organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika zobowi─ůzuje go do zarejestrowania si─Ö jako bezrobotny albo jako poszukuj─ůcy pracy w przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci zarejestrowania si─Ö jako bezrobotny oraz informuje w┼éa┼Ťciwy powiatowy urz─ůd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej d┼éu┼╝nika.

Je┼╝eli d┼éu┼╝nik alimentacyjny uniemo┼╝liwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówi┼é:
1) z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia maj─ůtkowego,
2) zarejestrowania si─Ö w powiatowym urz─Ödzie pracy jako bezrobotny albo poszukuj─ůcy pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyj─Öcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac spo┼éecznie u┼╝ytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udzia┼éu w szkoleniu, sta┼╝u lub przygotowaniu zawodowym doros┼éych
organ w┼éa┼Ťciwy d┼éu┼╝nika:
· sk┼éada wniosek o ┼Ťciganie d┼éu┼╝nika za przest─Öpstwo okre┼Ťlone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó┼║n. zm.) oraz
· kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy d┼éu┼╝nika alimentacyjnego.

Czynno┼Ťci podejmowane przez organ wyp┼éacaj─ůcy ┼Ťwiadczenie z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do d┼éu┼╝ników alimentacyjnych

D┼éu┼╝nik alimentacyjny jest zobowi─ůzany do zwrotu organowi w┼éa┼Ťciwemu wierzyciela nale┼╝no┼Ťci w wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä wyp┼éaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, ┼é─ůcznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki s─ů naliczane od pierwszego dnia nast─Öpuj─ůcego po dniu wyp┼éaty ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego, do dnia sp┼éaty.

Organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela wydaje, po zako┼äczeniu okresu ┼Ťwiadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego, decyzj─Ö administracyjn─ů w sprawie zwrotu przez d┼éu┼╝nika alimentacyjnego nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu otrzymanych przez osob─Ö uprawnion─ů ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego. Nale┼╝no┼Ťci te podlegaj─ů ┼Ťci─ůgni─Öciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z pó┼║n. zm.).

Organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela przekazuje d┼éu┼╝nikowi alimentacyjnemu:
1) informacj─Ö o przyznaniu osobie uprawnionej ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego;
2) decyzj─Ö w sprawie zwrotu przez d┼éu┼╝nika alimentacyjnego nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu otrzymanych przez osob─Ö uprawnion─ů ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego;
3) informacj─Ö o wysoko┼Ťci zobowi─ůza┼ä d┼éu┼╝nika alimentacyjnego wobec Skarbu Pa┼ästwa z tytu┼éu:
a) wyp┼éaconych osobie uprawnionej ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
b) wyp┼éaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o post─Öpowaniu wobec d┼éu┼╝ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z pó┼║n. zm.) zaliczek alimentacyjnych,
c) wyp┼éaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z pó┼║n. zm.) ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informacj─Ö gospodarcz─ů o zobowi─ůzaniu lub zobowi─ůzaniach d┼éu┼╝nika alimentacyjnego wynikaj─ůcych z tytu┼éów, o których mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy, w razie powstania zaleg┼éo┼Ťci za okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 30.10.2015
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 3 667