´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

 Dnia 15 maja 2014 r. wesz┼éa w ┼╝ycie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 567) o ustaleniu i wyp┼éacie zasi┼éków dla opiekunów osobom, które utraci┼éy prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w zwi─ůzku z wyga┼Ťni─Öciem z mocy prawa decyzji przyznaj─ůcej prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego.
Dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 8 w/w ustawy Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje o mo┼╝liwo┼Ťci z┼éo┼╝enia wniosku o przyznanie zasi┼éku dla opiekuna.
Warunki nabycia prawa do zasiłku:
Zasi┼éek dla opiekuna przys┼éuguje osobie, je┼╝eli decyzja o przyznaniu jej prawa do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego wygas┼éa z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzaj─ůcego dzie┼ä wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, w których osoba spe┼énia┼éa warunki do otrzymania ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego okre┼Ťlone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pó┼║n. zm.) w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym w dniu 31 grudnia 2012 r. – zasi┼éek przys┼éuguje wraz z odsetkami ustalonymi w wysoko┼Ťci odsetek ustawowych, okre┼Ťlonej przepisami prawa cywilnego, odsetki przys┼éuguj─ů do dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy.
2) od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, je┼╝eli osoba spe┼énia warunki do otrzymania ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego okre┼Ťlone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych
w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do zasi┼éku dla opiekuna organ ustalaj─ůcy prawo do ┼Ťwiadcze┼ä piel─Ögnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zasi┼éek dla opiekuna.
Wniosek mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝ony nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 4 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
Je┼╝eli toczy si─Ö post─Öpowanie o wydanie orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczenia o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci osobie, nad któr─ů jest sprawowana opieka, wniosek mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝ony nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 4 miesi─Öcy od dnia wydania tego orzeczenia.


Zasi┼éek dla opiekuna przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 520 z┼é miesi─Öcznie.

Zasi┼éek dla opiekuna nie przys┼éuguje za okresy, w których:
1) osobie ubiegaj─ůcej si─Ö o zasi┼éek dla opiekuna zosta┼éo ustalone prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego lub ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego lub
2) na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki innej osobie zosta┼éo ustalone prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego lub ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego.
Zarejestrowanie w powiatowym urz─Ödzie pracy jako osoba poszukuj─ůca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wp┼éywu na uprawnienie do zasi┼éku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia z┼éo┼╝enia wniosku o ustalenie zasi┼éku dla opiekuna.
W przypadku, gdy o zasi┼éek dla opiekuna ubiegaj─ů si─Ö rolnicy, ma┼é┼╝onkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) ┼Ťwiadczenie to przys┼éuguje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) ma┼é┼╝onkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza si─Ö stosownym o┼Ťwiadczeniem z┼éo┼╝onym pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä.
Ustalaj─ůc prawo do zasi┼éku dla opiekuna, organ mo┼╝e odebra─ç od wnioskuj─ůcego o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunków do otrzymania ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym w dniu 31 grudnia 2012r., odpowiednio za okresy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub w dniu sk┼éadania wniosku. O┼Ťwiadczenie sk┼éada si─Ö pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä.
Prawo do zasi┼éku dla opiekuna ustalane b─Ödzie na czas nieokre┼Ťlony, chyba, ┼╝e orzeczenie o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczenie o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci zosta┼éo wydane na czas okre┼Ťlony.
Przy ustalaniu prawa do zasi┼éku dla opiekuna, organ b─Ödzie zwraca┼é si─Ö do kierownika o┼Ťrodka pomocy spo┼éecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu ┼Ťrodowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osob─Ö ubiegaj─ůc─ů si─Ö o zasi┼éek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana b─Ödzie co 6 miesi─Öcy.

Warunki do otrzymania ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego okre┼Ťlone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym w dniu 31 grudnia 2012 r.:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu
2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku┼äczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z pó┼║n. zm.), ci─ů┼╝y obowi─ůzek alimentacyjny z wyj─ůtkiem osób o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
- je┼╝eli nie podejmuj─ů lub rezygnuj─ů z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob─ů legitymuj─ůc─ů si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci ┼é─ůcznie ze wskazaniami: konieczno┼Ťci sta┼éej lub d┼éugotrwa┼éej opieki lub pomocy innej osoby w zwi─ůzku ze znacznie ograniczon─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů samodzielnej egzystencji oraz konieczno┼Ťci sta┼éego wspó┼éudzia┼éu na co dzie┼ä opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osob─ů legitymuj─ůc─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.
4) Osobie innej ni┼╝ spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ci─ů┼╝y obowi─ůzek alimentacyjny, przys┼éuguje ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawowa─ç opieki.
5. ┼Üwiadczenia piel─Ögnacyjne nie przys┼éuguj─ů, je┼╝eli:
1) osoba sprawuj─ůca opiek─Ö ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu┼éu ┼Ťmierci ma┼é┼╝onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ┼Ťwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi┼éku sta┼éego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego;
1a) osoba sprawuj─ůca opiek─Ö ma ustalone prawo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego na inn─ů osob─Ö w rodzinie lub poza rodzin─ů;
2) osoba wymagaj─ůca opieki:
a) pozostaje w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, chyba ┼╝e wspó┼éma┼é┼╝onek legitymuje si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
b) zosta┼éa umieszczona w rodzinie zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ci─ů┼╝y obowi─ůzek alimentacyjny, albo, w zwi─ůzku z konieczno┼Ťci─ů kszta┼écenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu, z wyj─ůtkiem zak┼éadów opieki zdrowotnej
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcze┼Ťniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego na t─Ö lub inn─ů osob─Ö w rodzinie lub poza rodzin─ů;
5) na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki cz┼éonek rodziny jest uprawniony za granic─ů do ┼Ťwiadczenia na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z opiek─ů, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.


Druki wniosków dost─Öpne s─ů w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów MazowieckaOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 11.06.2014
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.06.2014
Dokument ogl─ůdany razy: 4 088