´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

DODATKI:

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO


Dodatek z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przys┼éuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je┼╝eli dziecko pozostaje pod jego faktyczn─ů opiek─ů, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres:
1) 24 miesi─Öcy kalendarzowych;
2) 36 miesi─Öcy kalendarzowych, je┼╝eli sprawuje opiek─Ö nad wi─Öcej ni┼╝ jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
3) 72 miesi─Öcy kalendarzowych, je┼╝eli sprawuje opiek─Ö nad dzieckiem legitymuj─ůcym si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci albo o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.
Dodatek przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 400,00 z┼é miesi─Öcznie.
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przys┼éuguje jeden dodatek.
W/w dodatek nie przys┼éuguje osobie, o której mowa w ust. 1, je┼╝eli:
1) bezpo┼Ťrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa┼éa w stosunku pracy przez okres krótszy ni┼╝ 6 miesi─Öcy;
2) podj─Ö┼éa lub kontynuuje zatrudnienie lub inn─ů prac─Ö zarobkow─ů, która uniemo┼╝liwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3) dziecko zosta┼éo umieszczone w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym, z wyj─ůtkiem podmiotu wykonuj─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů, i korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
4) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek z tytu┼éu samotnego wychowywania dziecka przys┼éuguje samotnie wychowuj─ůcym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je┼╝eli nie zosta┼éo zas─ůdzone ┼Ťwiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, poniewa┼╝:
1) drugi z rodziców dziecka nie ┼╝yje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta┼éo oddalone.
Dodatek przys┼éuguje równie┼╝ osobie ucz─ůcej si─Ö, je┼╝eli oboje rodzice osoby ucz─ůcej si─Ö nie ┼╝yj─ů. Przepisy ust. 1 stosuje si─Ö odpowiednio.
Dodatek przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 170,00 z┼é miesi─Öcznie na dziecko, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ 340,00 z┼é na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymuj─ůcego si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci kwot─Ö dodatku zwi─Öksza si─Ö o 80,00 z┼é na dziecko, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ o 160,00 z┼é na wszystkie dzieci.

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Dodatek przys┼éuguje rodzinie wielodzietnej w wysoko┼Ťci 80,00 z┼é miesi─Öcznie na trzecie i na nast─Öpne dzieci uprawnione do zasi┼éku rodzinnego.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek z tytu┼éu kszta┼écenia i rehabilitacji dziecka przys┼éuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak┼╝e osobie ucz─ůcej si─Ö na pokrycie zwi─Ökszonych wydatków zwi─ůzanych z rehabilitacj─ů lub kszta┼éceniem dziecka w wieku:
a) do uko┼äczenia 16 roku ┼╝ycia, je┼╝eli legitymuje si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci;
b) powy┼╝ej 16 roku ┼╝ycia do uko┼äczenia 24 roku ┼╝ycia, je┼╝eli legitymuje si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.
Dodatek przys┼éuguje miesi─Öcznie w wysoko┼Ťci:
a) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
b) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


DODATEK Z TYTU┼üU PODJ─śCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

1. Dodatek z tytu┼éu podj─Öcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przys┼éuguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie ucz─ůcej si─Ö:
1) w zwi─ůzku z zamieszkiwaniem w miejscowo┼Ťci, w której znajduje si─Ö siedziba szko┼éy ponadgimnazjalnej lub szko┼éy artystycznej, w której realizowany jest obowi─ůzek szkolny i obowi─ůzek nauki, a tak┼╝e szko┼éy podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz─ůcej si─Ö, legitymuj─ůcej si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci – w wysoko┼Ťci 90 z┼é miesi─Öcznie na dziecko albo
2) w zwi─ůzku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo┼Ťci, w której znajduje si─Ö siedziba szko┼éy, w przypadku dojazdu do szko┼éy ponadgimnazjalnej, a tak┼╝e szko┼éy artystycznej, w której realizowany jest obowi─ůzek szkolny i obowi─ůzek nauki w zakresie odpowiadaj─ůcym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysoko┼Ťci 50 z┼é miesi─Öcznie na dziecko.
2. Dodatek przys┼éuguje przez 10 miesi─Öcy w roku w okresie pobierania nauki od wrze┼Ťnia do czerwca nast─Öpnego roku kalendarzowego.

DODATEK Z TYTU┼üU ROZPOCZ─śCIA ROKU SZKOLNEGO

Dodatek przys┼éuguje raz w roku, w zwi─ůzku z rozpocz─Öciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysoko┼Ťci 100,00 z┼é na dziecko.
Dodatek z tytu┼éu rozpocz─Öcia roku szkolnego przys┼éuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak┼╝e osobie ucz─ůcej si─Ö na cz─Ö┼Ťciowe pokrycie wydatków zwi─ůzanych z rozpocz─Öciem w szkole nowego roku szkolnego.
Wniosek o wyp┼éat─Ö dodatku sk┼éada si─Ö do dnia zako┼äczenia okresu zasi┼ékowego, w którym rozpocz─Öto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek z┼éo┼╝ony po terminie organ w┼éa┼Ťciwy pozostawia bez rozpoznania.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 11.06.2014
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.06.2014
Dokument ogl─ůdany razy: 5 031