´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYTEMOWYM :


INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. przeprowadzenia procedury PZP
na rzecz realizacji Projektu „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”
wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

1. Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
2. Ogłoszenie: specjalista ds. przeprowadzenia procedury PZP
3. Data publikacji ogłoszenia o naborze: 27. 04. 2012 r.
4. Miejsce publikacji: strony internetowe Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
5. Termin sk┼éadania ofert up┼éyn─ů┼é z dniem: 10 maja 2012 r.
6. Wpłynęło na ogłoszenie: ofert 3
7. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
8. Lista Kandydatek:

 Imi─Ö i nazwisko Kandydatek:
1. Krystyna Kołota
2. Joanna Leonik
3. Bożena Zielińska - Baczyńska

9. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru oferty kandydata na stanowisko Specjalisty ds. przeprowadzenia procedury PZP, w ramach realizowanego Projektu„ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej” wybrano kandydatur─Ö Pani:


Joanny Leonik


Oferta spe┼énia wszystkie okre┼Ťlone wymagania formalne wskazane w og┼éoszeniu. Kandydatka, której oferta zosta┼éa wybrana, wykaza┼éa si─Ö odpowiednimi kwalifikacjami. Posiada studia podyplomowe, w tym w zakresie „ Zamówienia publiczne w Polsce i UE”, a tak┼╝e wymagane do┼Ťwiadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówie┼ä publicznych. Podczas wyboru oferty brano pod uwag─Ö przede wszystkim z┼éo┼╝one dokumenty, wymagane w og┼éoszeniu oraz do┼Ťwiadczenie zawodowe niezb─Ödne do zatrudnienia na w/w stanowisku.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Maz.
Barbara K─Ödziora

Ostrów Maz. dn. 14.05.2012 r.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ


og┼éasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. przeprowadzenia procedury PZP na rzecz realizacji Projektu „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”
wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet VII Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje do wspó┼épracy specjalisty w zakresie zamówie┼ä publicznych posiadaj─ůcego wiedz─Ö i do┼Ťwiadczenie w przeprowadzeniu post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego, dzia┼éaj─ůc w imieniu Zamawiaj─ůcego.

Warunki wspó┼épracy:
• Us┼éuga. Zatrudnienie nast─ůpi z chwil─ů podpisania umowy na wykonanie us┼éugi.
• Okres zaanga┼╝owania na ┼Ťwiadczenie us┼éug: od dnia podpisania umowy do dnia zako┼äczenia przedmiotowego post─Öpowania.
• Wst─Öpnie planowany czas trwania post─Öpowania: maj 2012 – czerwiec 2012r.

Zakres dzia┼éa┼ä przewidzianych dla specjalisty ds. zamówie┼ä publicznych obejmuje:
• Opracowanie, przygotowanie, upublicznienie i przeprowadzenie post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzgl─Ödnieniem wytycznych krajowych i unijnych w projekcie;
• udzia┼é w wykonywaniu zada┼ä i czynno┼Ťci w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania post─Öpowania o udzielanie zamówie┼ä publicznych;


• prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikaj─ůce z procedur odwo┼éawczych itp.);
• ocena formalno- prawna ofert;
• sporz─ůdzanie opinii prawnych dotycz─ůcych zamówie┼ä publicznych;
• sporz─ůdzanie umów o zamówienie publiczne;
Wymagania niezb─Ödne:
• wykszta┼écenie wy┼╝sze;
• do┼Ťwiadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie do┼Ťwiadczenie zawodowe w pracy w obszarze zamówie┼ä publicznych, szczególnie w realizacji projektów unijnych;
• praktyczna znajomo┼Ť─ç przepisów ustawy: Prawo zamówie┼ä publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiej─Ötno┼Ť─ç interpretacji przepisów dotycz─ůcych zamówie┼ä publicznych;
• do┼Ťwiadczenie w samodzielnym prowadzeniu post─Öpowa┼ä o udzielenie zamówienia publicznego;
• szkolenia z zakresu krajowego oraz wspólnotowego Prawa zamówie┼ä publicznych;
• bardzo dobra obs┼éuga komputera, Internetu, oraz innych urz─ůdze┼ä biurowych;
• samodzielno┼Ť─ç i dobra organizacja pracy, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy pod presj─ů czasu, umiej─Ötno┼Ť─ç negocjacji, odpowiedzialno┼Ť─ç, rzetelno┼Ť─ç, dok┼éadno┼Ť─ç;
• pe┼éna zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych.

Wymagane dokumenty i o┼Ťwiadczenia:
• aktualne CV
• kserokopi─Ö dyplomów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie oraz kserokopi─Ö za┼Ťwiadcze┼ä o uko┼äczonych kursach i szkoleniach;

• O┼Ťwiadczenie o niekaralno┼Ťci o nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci:
„O┼Ťwiadczam, ┼╝e nie by┼éem/am karany/a za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie i nie toczy si─Ö przeciwko mnie post─Öpowanie karne.
O┼Ťwiadczam, ┼╝e posiadam pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych i korzystam z pe┼éni praw publicznych(zgodnie z art.6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorz─ůdowych Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458).
O┼Ťwiadczenie dotycz─ůce zgody na przetwarzanie danych osobowych o tre┼Ťci:
„O┼Ťwiadczam, ┼╝e wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. przeprowadzenia procedury PZP, na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej” realizowanego przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Maz., zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. ”


• O┼Ťwiadczenie o tre┼Ťci:
„ O┼Ťwiadczam, ┼╝e nie jestem zatrudniony/a w instytucji uczestnicz─ůcej w realizacji POKL, tj. Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej, Instytucji Po┼Ťrednicz─ůcej, Instytucji Wdra┼╝aj─ůcej,
Regionalnych O┼Ťrodkach EFS, Krajowym O┼Ťrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagaj─ůcej. W zwi─ůzku z powy┼╝szym nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne
finansowanie podj─Ötej wspó┼épracy w ramach projektu systemowego „Otwarci na jutro” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego, Priorytet VII Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej, w zwi─ůzku z innymi wykonywanymi przeze mnie zadaniami s┼éu┼╝bowymi. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki.
Sposób i termin sk┼éadania dokumentów:
• Wymagane dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç w zamkni─Ötej kopercie do Biura Projektu Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Maz. ul. 3 Maja 57, 07-300 Ostrów Maz., osobi┼Ťcie b─ůd┼║ korespondencyjnie z dopiskiem „ Specjalista ds. przeprowadzenia procedur PZP” w terminie do 10 maja 2012 r. do godz. 15.30
Dodatkowe informacje:
• Aplikacje, które wp┼éyn─ů do Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Maz. po wy┼╝ej okre┼Ťlonym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane;
• Dokumenty osób, które nie zosta┼éy zakwalifikowane do wykonania zada┼ä, nie b─Öd─ů odsy┼éane
• Wyniki oraz lista kandydatów, spe┼éniaj─ůcych wymogi naboru, zostan─ů zamieszczone na tablicy og┼éosze┼ä tutejszego Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej oraz na stronie internetowej.

Kierownik
Miejski O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Maz.
Barbara K─Ödziora

Ostrów Maz, 27.04.2012 r.„ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej ”
na rok 2012
wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej og┼éasza kolejny nabór uczestników do projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”, realizowanego w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej. Projekt wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego,
Skierowany jest do osób :
• zamieszkuj─ůcych na terenie Miasta Ostów Mazowiecka,
• korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej,
• b─Öd─ůcych w wieku aktywno┼Ťci zawodowej,
• zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i gwarantuje:
• kursy zawodowe
• trening kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych
• spotkania z psychologiem i doradc─ů zawodowym
• wsparcie finansowe w formie zasi┼éków celowych

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do siedziby Miejskiego O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka w godzinach od 8.00 – do 16.00 celem z┼éo┼╝enia dokumentacji rekrutacyjnej pomocnej w wy┼éonieniu kandydatów na uczestników projektu. Rekrutacja prowadzona b─Ödzie przez pracowników socjalnych do 31.05.2012 roku.

Dodatkowe informacje oraz szczegó┼éowe warunki uczestnictwa mo┼╝na uzyska─ç pod numerem telefonu 29 745 32-41 wew. 24
Wszystkich ch─Ötnych serdecznie zapraszamy.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Barbara K─Ödziora

Ostrów Mazowiecka, 04-04-2012


OGŁOSZENIE O NABORZE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”
wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej og┼éasza nabór uczestników do projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej ”, wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego maj─ůcego na celu podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy. Projekt realizowany b─Ödzie od 01.04.2012 do 31.12.2012 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej.
Wszystkie osoby ch─Ötne do udzia┼éu w projekcie i spe┼éniaj─ůce nast─Öpuj─ůce kryteria :
• zamieszkuj─ůce na terenie Miasta Ostów Mazowiecka,
• korzystaj─ůce ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej,
• b─Öd─ůce w wieku aktywno┼Ťci zawodowej,
• zagro┼╝one wykluczeniem spo┼éecznym i zawodowym,

prosimy o zg┼éaszanie si─Ö do siedziby Miejskiego O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka w godzinach od 8.00 – do 16.00. Rekrutacja prowadzona b─Ödzie od 01.04.2012 r. do 31.05.2012 r.
Wszelkie informacje pod nr  telefonu 29 745 32-41.

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Barbara K─Ödziora

Ostrów Mazowiecka, 16.02.2012r.


„ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”


Miasto Ostrów Mazowiecka/ Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej og┼éasza nabór uczestników do projektu systemowego pt. „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.
Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2011 r. do 31.12.2011 r. Rekrutacja zakończy się 31 maja 2011 r.


Wszystkie osoby ch─Ötne do udzia┼éu w projekcie i spe┼éniaj─ůce nast─Öpuj─ůce kryteria:
• zamieszkuj─ůce w na terenie miasta Ostów Mazowiecka,
• korzystaj─ůce ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej,
• pozostaj─ůce w wieku aktywno┼Ťci zawodowej
• zagro┼╝one wykluczeniem zawodowym i spo┼éecznym.

Osoby spe┼éniaj─ůce w/w warunki i zakwalifikowane do projektu, zostan─ů obj─Öte wsparciem finansowym oraz trzema instrumentami aktywnej integracji: aktywizacj─ů spo┼éeczn─ů, edukacyjn─ů oraz zawodow─ů.
W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu uko┼äcz─ů kursy zawodowe, wynikaj─ůce z ustale┼ä i oceny dokonanej przez doradc─Ö zawodowego w trakcie trwania projektu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mog─ů zg┼éasza─ç si─Ö osobi┼Ťcie do siedziby Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka w godzinach 8.00 – 16.00 lub telefonicznie 29 745 32 41 do 31.05.2011 r.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Barbara K─ÖdzioraOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 14.04.2014
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 5 411