´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Projekt Europejski Fundusz Społeczny

                                                                                     Ostrów Mazowiecka dn. 08.01.2013 r.

I N F O R M A C J A


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w bie┼╝─ůcym roku ponownie b─Ödzie og┼éasza┼é nabór uczestników do III ju┼╝ edycji projektu systemowego
pt. „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”, wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego, maj─ůcego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy. Okres realizacji projektu w bie┼╝─ůcym roku trwa: od 01.01.2013 do 31.12.2013

Wszystkie osoby ch─Ötne do wzi─Öcia udzia┼éu w projekcie i spe┼éniaj─ůce nast─Öpuj─ůce kryteria :
• zamieszkuj─ůce na terenie miasta Ostów Mazowiecka,
• korzystaj─ůce ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej,
• b─Öd─ůce w wieku aktywno┼Ťci zawodowej,
• zagro┼╝one wykluczeniem spo┼éecznym i zawodowym,
prosimy o zg┼éaszanie si─Ö do siedziby Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka w terminie do 31.01.2013 r., w godzinach od 8.00 – do 16.00 w celu dokonania analizy potrzeb szkoleniowych wszystkich zainteresowanych wzi─Öciem udzia┼éu w III edycji projektu, a zarazem dokonania wst─Öpnej rekrutacji potencjalnych Beneficjentów projektu.
Uczestnicy projektu mog─ů skorzysta─ç ca┼ékowicie z bezp┼éatnych szkole┼ä i warsztatów m.in. z;
• warsztatów kompetencji spo┼éecznych
• warsztatów doradztwa zawodowego
• indywidualnego doradztwo zawodowego
• indywidualnego poradnictwa psychologicznego
• bogatej oferty szkole┼ä zawodowych dostosowywanych do indywidualnych potrzeb, np.: florystyka i bukieciarstwo, aran┼╝acja terenów zielonych, opiekun ┼Ťrodowiskowy/osób starszych/dzieci, manicure i stylizacja paznokci, stylizacja i wiza┼╝, obs┼éuga kas fiskalnych i komputera, obs┼éug komputera z programem magazynowym, podstawy obs┼éugi komputera – poziom podstawowy /┼Ťredni/ zaawansowany, sekretarka, recepcjonistka, sprzedawca/handlowiec/przedstawiciel handlowy, organizator przyj─Ö─ç okoliczno┼Ťciowych, operator wózków wid┼éowych, koparko - ┼éadowarki, brukarz, tynkarz, kucharz, barman, fryzjer, ABC Przedsi─Öbiorczo┼Ťci i wiele innych.
Wsparcia finansowego w formie zasi┼éków celowych b─ůd┼║ specjalnych zasi┼éków celowych.
Wszystkich ch─Ötnych serdecznie zapraszamy.

ankieta rekrutacyjna.doc


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Barbara K─Ödziora


„Cz┼éowiek – najlepsza inwestycja”

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
rozpocz─ů┼é wst─Öpn─ů rekrutacj─Ö projektu systemowego
„Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”

Projekt skierowany jest do osób

• korzystaj─ůcych z pomocy spo┼éecznej
• chc─ůcych podnie┼Ť─ç swoje kwalifikacje zawodowe
• s─ů w wieku aktywno┼Ťci zawodowej

Projekt obejmuje:

• warsztaty kompetencji spo┼éecznych
• warsztaty doradztwa zawodowego
• indywidualne doradztwo zawodowe
• indywidualne poradnictwo psychologiczne
• szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2012 – 31.12.2012
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


Biuro Projektu
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
W Ostrowi Mazowieckiej
ul.. 3 Maja 57
07 – 300 Ostrów Mazowiecka
Tel/ Fax. ./ 29 / 74 53 241
e – mail: mopsostrowmaz@poczta.onet.pl


R E G U L A M I N     P R O J E K T U     S Y S T E M O W E G O    P N.
„ AKTYWIZACJA ZAWODOWAI ROZWÓJ KOMPETENCYJI
SPO┼üECZNYCH OSÓB POZOSTAJ─äCYCH BEZ PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”


Realizowany przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
w ramach „ Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki”,
Priorytetu VII” Promocja integracji spo┼éecznej”,
Dzia┼éania 7.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”,
Poddzia┼éanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej”


Projekt wspó┼éfinansowany przez uni─Ö Europejsk─ů w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego


§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla zasady uczestnictwa w projekcie „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII „ Promocja integracji spo┼éecznej”, Dzia┼éanie 7.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddzia┼éanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej”.
2. Realizatorem projektu / Benificj─Ötem / jest Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka.
3. Biuro projektu „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej” mie┼Ťci si─Ö w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka.
4. Projekt wspó┼éfinansowany jest przez Unie Europejsk─ů / UE / ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego / EFS / oraz z bud┼╝etu miasta Ostrów Mazowiecka w postaci wk┼éadu w┼éasnego w formie zasi┼éków i pomocy w naturze dla uczestników projektu w wysoko┼Ťci 18 525,50 z┼éotych.
5. Okres realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.12.2011.
6. Zasi─Ög projektu: województwo mazowieckie, powiat ostrowski, miasto Ostrów Mazowiecka.
7. W ramach projektu wsparciem zostanie obj─Ötych 15 osób obj─Ötych kontraktami socjalnymi, spe┼éniaj─ůcych kryteria uczestnika Poddzia┼éania 7.1.1 POKL, o których mowa w § 3.
8. Udzia┼é w Projekcie dla Benificj─Ötów Ostatecznych jest bezp┼éatny.

§ 2
Zakres wsparcia
Wsparcie oferowane w ramach projektu dotyczy:
1. Aktywizacji zawodowej, realizowanej poprzez us┼éugi wspieraj─ůce ┼Ťwiadczone przez doradc─Ö zawodowego, trenerów.
2. Aktywizacji zawodowej, zwi─ůzanej ze zdobywaniem nowych kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci zawodowych.
3. Aktywizacji spo┼éecznej, realizowanej poprzez poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji ┼╝yciowych i umiej─Ötno┼Ťci zawodowych.§ 3

Uczestnicy projektu
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zamieszka┼éych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka i korzystaj─ůcych z pomocy Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej.
§ 4
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Zapoznanie si─Ö z niniejszym Regulaminem oraz wype┼énienie Formularza Zg┼éoszeniowego i Deklaracji Uczestnictwa wraz ze zgod─ů na przetwarzanie danych osobowych /powy┼╝sze dokumenty dost─Öpne s─ů w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. 3 Maja 57, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka /.
2. Potwierdzenie spe┼énienia kryteriów formalnych Uczestnika Poddzia┼éania 7.1.1 POKL wymienionych w § 3 zweryfikowane zostanie na podstawie nast─Öpuj─ůcych dokumentów:
a. kserokopii dowodu osobistego lub za┼Ťwiadczenia o zameldowaniu
/ wydanego przez uprawniony organ /, o ile w dowodzie osobistym
brak jest adnotacji o zameldowaniu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
b. o┼Ťwiadczenia Beneficjenta Ostatecznego pozwalaj─ůcego stwierdzi─ç, ┼╝e dana
osoba spe┼énia warunki uczestnictwa tzn. jest osob─ů bezrobotn─ů b─ůd┼║
d┼éugotrwale bezrobotn─ů.
3. Pozytywne zakwalifikowanie przez pracownika socjalnego, merytoryczny nadzór koordynatora oraz akceptacja kierownika.§ 5
Zasady kwalifikacji Uczestników
1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez pracowników socjalnych b─Öd─ůcych cz┼éonkami Zespo┼éu Realizuj─ůcego Projekt.
2. Rekrutacja ma charakter ci─ůg┼éy i jest prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania 15 osób.
3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników bior─ůc pod uwag─Ö:
a. Kompletno┼Ť─ç i poprawno┼Ť─ç formaln─ů dokumentów wymienionych w § 4,
b. Kolejno┼Ť─ç zg┼éosze┼ä uczestników.
4. Zgodnie z zapisami pkt. 2.2.1 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi
Mazowieckiej” – przewidywana liczba osób obj─Ötych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status
• 15 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukuj─ůcych pracy lub niezatrudnionych, w tym 13 kobiet i 2 m─Ö┼╝czyzn.
5. W przypadku, gdy liczba ch─Ötnych, spe┼éniaj─ůcych kryteria formalne, o których mowa w § 3 przewy┼╝szy liczb─Ö 15 miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.
6. W przypadku, gdy podczas rekrutacji nie zostanie zachowany parytet 13:2 ze wzgl─Ödu na brak zainteresowania, którejkolwiek z p┼éci uczestnictwem w projekcie, mo┼╝liwe jest zakwalifikowanie wi─Ökszej liczby kobiet b─ůd┼║ wi─Ökszej liczby m─Ö┼╝czyzn.
7. Lista rezerwowa tworzona b─Ödzie wg kolejno┼Ťci zg┼éosze┼ä, data wp┼éywu zg┼éoszenia do Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
8. Osoby z listy rezerwowej kwalifikowane b─Öd─ů w trakcie trwania projektu .
§ 6
Organizacja usług
1. Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä, aby us┼éugi ┼Ťwiadczone w ramach projektu na rzecz Beneficjentów Ostatecznych prowadzone by┼éy w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Podczas warsztatów i szkole┼ä uczestnicy projektu otrzymaj─ů darmowe materia┼éy dydaktyczne.


§ 7
Zasady monitoringu Uczestników
1. Koordynator projektu oraz pracownicy socjalni zobowi─ůzani s─ů do ka┼╝dorazowej kontroli obecno┼Ťci na warsztatach i kursach Uczestników projektu.
2. Uczestnicy Projektu zobowi─ůzani s─ů do wype┼énienia ankiet monitoruj─ůcych w trakcie realizacji projektu oraz po jego zako┼äczeniu.
3. Uczestnicy projektu zobowi─ůzani s─ů do informowania pracownika socjalnego realizuj─ůcego z Beneficjentem Ostatecznym kontrakt o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej / np. o uzyskaniu zatrudnienia /.
4. Informacje o których mowa w punktach 2 – 3, b─Öd─ů wykorzystywane do wywi─ůzania si─Ö organizatora z obowi─ůzków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec instytucji po┼Ťrednicz─ůcej.
§ 8
Obowi─ůzki Uczestników
Uczestnicy posiadaj─ů nast─Öpuj─ůce obowi─ůzki:
1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Systematyczne uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych i szkoleniach zawodowych.
3. Poddawanie si─Ö monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7.
§ 9
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnej rezygnacji przez Beneficjenta Ostatecznego.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mog─ů wynika─ç z d┼éugotrwa┼éych przyczyn natury zdrowotnej lub dzia┼éania si┼éy wy┼╝szej i z zasady nie mog─ů by─ç znane przez Uczestnika w momencie rozpocz─Öcia udzia┼éu w projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skre┼Ťlenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego w szczególno┼Ťci w przypadku naruszenia nietykalno┼Ťci cielesnej innego s┼éuchacza, lektora lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzie┼╝y lub szczególnego wandalizmu oraz w przypadku podejrzenia przez pracownika biura projektu, prowadz─ůcego zaj─Öcia lub innego uczestnika projektu, ┼╝e Beneficjenta jest pod wp┼éywem alkoholu.
4. W przypadku rezygnacji lub skre┼Ťlenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane s─ů przez Kierownika Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Ostateczna interpretacja „ Regulaminu Projektu” nale┼╝y do Kierownika Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
3. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.04.2011 r.


Zatwierdziła
Barbara K─Ödziora
Kierownik MOPS w Ostrowi Mazowieckiej
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK / UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

§ 1
Definicje
1. Projekt – oznacza przedsi─Öwzi─Öcie „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”.
2. Realizator – Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
3. Uczestnik projektu - / Beneficjent Ostateczny – BO /osoba zakwalifikowana do wsparcia w ramach zadania: „ Aktywna integracja” w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.
4. Koordynator projektu – osoba zarz─ůdzaj─ůca Projektem.
5. Zespó┼é realizuj─ůcy – Zespó┼é Realizuj─ůcy Projekt „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”.
6. Punkt Rekrutacyjny / Biuro Projektu / - Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej /ul. 3 Maja 57 Ostrów Mazowiecka /.
§ 2
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki naboru i uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”.
2. Projekt realizowany jest przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki, Priorytet VII Priorytet integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej, wspó┼éfinansowany przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.
3. Okres realizacji projektu 01.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.
4. U┼╝yte w regulaminie skróty i poj─Öcia oznaczaj─ů:
MOPS – Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Projekt – projekt pn. „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”
Kandydat – osoba ubiegaj─ůca si─Ö o uczestnictwo w projekcie na podstawie zasad w niniejszym Regulaminie.
Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udzia┼éu w projekcie, wybrana zgodnie z zasadami przyj─Ötymi w Regulaminie
Kontrakt socjalny – pisemna umowa zawarta z osob─ů ubiegaj─ůc─ů o pomoc, okre┼Ťlaj─ůca uprawnienia i zobowi─ůzania umowy.
BO – Beneficjent Ostateczny projektu tj. uczestnik

5. Celem projektu jest zwi─Ökszenie aktywno┼Ťci spo┼éecznej i zawodowej osób zagro┼╝onych
wykluczeniem społecznym, umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji
społecznej realizowanych w MOPS.
6. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 01.04.2011r. do końca maja 2011r.
z zastrze┼╝eniem ust.9
7. Na potrzeby rekrutacji zostanie powo┼éana Komisja Rekrutacyjna, która pracowa─ç b─Ödzie
Zgodnie z Regulaminem oraz podsumuje jej wyniki w protokole.
8. W przypadku wcze┼Ťniejszego zebrania wymaganej ilo┼Ťci uczestników szkole┼ä rekrutacja mo┼╝e
zako┼äczy─ç si─Ö przed dat─ů okre┼Ťlon─ů w ust. 4 i zostanie zamkni─Öta. Je┼╝eli po zako┼äczeniu terminu rekrutacji brak b─Ödzie odpowiedniej liczby zg┼éosze┼ä Zespó┼é Realizuj─ůcy zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç przed┼éu┼╝enia okresu rekrutacji.
9. Liczb─Ö uczestników szkole┼ä ustalono na 15 osób / BO – uczestników projektu /. W┼Ťród nich
znajdowa─ç si─Ö b─Öd─ů osoby bezrobotne i osoby nie aktywne zawodowo.
10. Osoby zakwalifikowane do projektu b─Öd─ů obj─Öte kontraktami socjalnymi w ramach, których
m.in. BO wezm─ů udzia┼é w szkoleniach, kursach, warsztatach.
11. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych zgodnie z art. 3 niniejszego
Regulaminu.
12. Informacje o miejscu rekrutacji dost─Öpne b─Öd─ů na tablicy informacyjnej o┼Ťrodka, a tak┼╝e na
stronie internetowej Urz─Ödu Miasta.


§ 3
Kryteria Uczestnictwa w Projekcie
1. W projekcie mog─ů wzi─ů─ç udzia┼é jedynie osoby spe┼éniaj─ůce okre┼Ťlone warunki:
a. Osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby nie aktywne zawodowo.
b. Osoby korzystaj─ůce ze ┼Ťwiadcze┼ä Pomocy Spo┼éecznej.
c. Osoby, które wyrazi┼éy ch─Ö─ç udzia┼éu w projekcie, sk┼éadaj─ůc odpowiedni formularz zg┼éoszeniowy.

§ 4
Procedura rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona b─Ödzie przez pracowników socjalnych, przy wspó┼éudziale i nadzorze koordynatora projektu.
2. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wy┼éonionych 15 osób, z którymi zostan─ů podpisane kontrakty socjalne.
3. Zostanie sporz─ůdzona lista rezerwowa – osób, które mog─ů zaj─ů─ç miejsca BO, którzy przerw─ů udzia┼é w projekcie.
4. Osoby ch─Ötne do udzia┼éu w projekcie powinny z┼éo┼╝y─ç w Punkcie Rekrutacyjnym komplet nast─Öpuj─ůcych dokumentów:
- formularz zgłoszeniowy
- deklaracj─Ö uczestnictwa w projekcie
- zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych,
- ankietę oczekiwań
Wzory przedmiotowych dokumentów znajduj─ů si─Ö w za┼é─ůczeniu do Regulaminu.
5. Weryfikacja z┼éo┼╝onych dokumentów pod wzgl─Ödem formalnym / wype┼énienie wszystkich wymaganych pól, czytelny podpis, kompletno┼Ť─ç dokumentów/ nast─Öpuje przez pracowników socjalnych.
6. O ostatecznym zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych decydowa─ç b─Ödzie:
- kolejno┼Ť─ç z┼éo┼╝enia kompletu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4,
- okres pozostawania bez pracy – w przypadku osób bezrobotnych,
- pisemna ocena pracownika socjalnego o motywacji do realizacji kontraktu.
7. Rekrutacja b─Ödzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii
Europejskiej:
- Polityka Równych Szans,
- Polityk─ů Rozwoju Lokalnego,
- Polityk─ů Spo┼éecze┼ästwa Informacyjnego.
8. Osoby, które z┼éo┼╝─ů komplet dokumentów i spe┼éni─ů kryteria przyj─Öcia do projektu, a nie zostan─ů
zakwalifikowane do udzia┼éu w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostan─ů na li┼Ťcie
rezerwowej.
9. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostan─ů podpisane stosowne umowy.


§ 5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1 kwietnia 2011 roku
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacyjnego.
3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie si─Ö z Regulaminem Rekrutacji.
4. Regulamin projektu jest dost─Öpny w Biurze ProjektuOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 08.01.2013
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 31.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 8 133