´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Zam├│wienie publiczne

Ostrów Mazowiecka: ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego


Numer ogłoszenia: 121874 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - us┼éugi
Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe.
Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej , ul. 3 Maja 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 029 7453241, faks 029 7453241.
• Adres strony internetowej zamawiaj─ůcego: Urz─Ödu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Inny: gminna samorz─ůdowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE┼ÜLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: us┼éugi.
II.1.3) Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych w zakresie kszta┼écenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz ┼Ťwiadczenie us┼éug i dostaw towarów ┼Ťci┼Ťle z tymi us┼éugami zwi─ůzanych dla 15 uczestników Projektu Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Poddzia┼éania 7.1.1 POKL, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowi─ůzuje si─Ö do: a) przygotowania szczegó┼éowego programu, planu i harmonogramu oraz materia┼éów szkoleniowych i dydaktycznych, w tym materia┼éy pomocnicze i pi┼Ťmienne (notatnik, d┼éugopis) b) realizacji poszczególnych zada┼ä, w tym szkole┼ä, kursów i doradztwa przez wykwalifikowan─ů kadr─Ö dydaktyczn─ů i specjalistów w danej dziedzinie, z uwzgl─Ödnieniem specyfiki osób szkolonych c) koordynacji oraz nadzoru merytorycznego i metodycznego nad realizowanymi zadaniami, d) bie┼╝─ůcej wspó┼épracy z Zamawiaj─ůcym w zakresie zwi─ůzanym z realizacj─ů zamówienia, e) prowadzenia dokumentacji zwi─ůzanej z realizacj─ů zamówienia, w tym dokumentacji szkole┼ä, kursów, doradztwa, ┼Ťci┼Ťle wg wytycznych Zamawiaj─ůcego, f) zapewnienia sal szkoleniowych dla potrzeb realizowanych szkole┼ä, kursów i doradztwa, zlokalizowanych w Ostrowi Mazowieckiej, (kursy zawodowe mog─ů odbywa─ç si─Ö poza Ostrowi─ů Mazowieck─ů) g) zapewnienia i udost─Öpnienia sprz─Ötu dydaktycznego do prowadzenia zaj─Ö─ç, w tym w szczególno┼Ťci: rzutnik multimedialny - minimum 2 sztuki, laptopy - minimum 11 sztuk, kasy fiskalne - minimum 10 sztuk min. 3 szt. samochodów przystosowanych do nauki jazdy spe┼éniaj─ůcych wymogi okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa ; plac manewrowy spe┼éniaj─ůcy warunki okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa; min. 1 wózek wid┼éowy przystosowany do nauki jazdy spe┼éniaj─ůcy wymogi okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa ; plac manewrowy spe┼éniaj─ůcy warunki okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa; materia┼éami - testy, materia┼éy szkoleniowe - do prowadzenia zaj─Ö─ç teoretycznych w zakresie kursu na prawo jazdy i obs┼éugi wózka wid┼éowego; h) zapewnienia materia┼éów szkoleniowych, dydaktycznych, pomocniczych i pi┼Ťmiennych dla wszystkich uczestników szkole┼ä, kursów i doradztwa, i) zapewnienia wy┼╝ywienia w formie cateringu w formie obiadu i przerwy kawowej dla 15 uczestników szkole┼ä, kursów i doradztwa w ka┼╝dym dniu prowadzenia zaj─Ö─ç j) zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia publicznymi ┼Ťrodkami transportu dla 15 uczestników szkole┼ä, kursów i doradztwa ( dotyczy szkole┼ä poza Ostrowi─ů Mazowieck─ů) k) zapewnienia ubezpieczenia NNW dla 15 uczestników szkole┼ä, kursów i doradztwa, l) wydania uczestnikom szkole┼ä, kursów i doradztwa ┼Ťwiadectw ko┼äcowych na zako┼äczenie udzia┼éu w szkoleniach, kursach, doradztwie, m) stosowania odpowiednich dzia┼éa┼ä informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiaj─ůcego n) przekazania informacji o prowadzonych szkoleniach na stronie www.inwestycjawkardy.pl, o) zorganizowanie bada┼ä lekarskich dla uczestników kursu na Prawa jazdy kat. B , kursu Obs┼éuga wózka wid┼éowego p) skierowanie na egzamin (teoria i praktyka) finansowane 1 podej┼Ťcie - w ramach kursu na Prawo jazdy kat. B Szczegó┼éowy zakres ┼Ťwiadczonych us┼éug obj─Ötych przedmiotem zamówienia okre┼Ťla Za┼é─ůcznik Nr 1 do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowi─ůzany jest tak┼╝e do : 1. przedstawienia raportu, w którym b─Ödzie zawarta informacja o jako┼Ťci szkole┼ä, kursów i doradztwa (ankiety oceniaj─ůce prowadzone w┼Ťród uczestników zaj─Ö─ç), 2. przeprowadzenia ankiet oceniaj─ůcych efektywno┼Ť─ç i jako┼Ť─ç szkole┼ä, kursów i doradztwa 3. potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uczestników szkole┼ä stosownymi dyplomami; w tym za┼Ťwiadczeniem o uko┼äczeniu kursu zgodne ze wzorem MEN. W ramach us┼éugi szkoleniowej zapewniony b─Ödzie: catering - w szczególno┼Ťci obiady oraz przerwy kawowe dla ka┼╝dego uczestnika w ka┼╝dym dniu zaj─Ö─ç bezp┼éatne materia┼éy szkoleniowe, dydaktyczne, pomocnicze i pi┼Ťmienne dla ka┼╝dego uczestnika zaj─Ö─ç Wykonawca zobowi─ůzuje si─Ö tak┼╝e do dostosowania cz─Östotliwo┼Ťci szkole┼ä do mo┼╝liwo┼Ťci czasowych uczestników szkole┼ä oraz do dostosowania si─Ö do stworzonego harmonogramu i ewentualnych pó┼║niejszych zmian zg┼éaszanych przez Zamawiaj─ůcego.
II.1.4) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych: tak.
• Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych
• us┼éugi szkoleniowe zwi─ůzane z przedmiotem zamówienia
II.1.5) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty cz─Ö┼Ťciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako┼äczenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj─ůcy ustala wadium w kwocie 2.700 z┼é (s┼éownie: dwa tysi─ůce siedemset z┼éotych). Wadium nale┼╝y wnie┼Ť─ç przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. Wadium mo┼╝e by─ç wnoszone w jednej lub kilku nast─Öpuj─ůcych formach: 1) pieni─ůdzu; 2) por─Öczeniach bankowych lub por─Öczeniach spó┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej, z tym ┼╝e por─Öczenie kasy jest zawsze por─Öczeniem pieni─Ö┼╝nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por─Öczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi─Öbiorczo┼Ťci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieni─ůdzu wp┼éaca si─Ö przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj─ůcego. Zamawiaj─ůcy wskazuje, ┼╝e wadium wniesione w pieni─ůdzu nale┼╝y wp┼éaca─ç na rachunek Zamawiaj─ůcego w Banku BANK SPÓ┼üDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ numer rachunku 09 8923 0008 0016 8276 2000 0001 Wadium wniesione w pieni─ůdzu uznaje si─Ö za zap┼éacone w dniu zaksi─Ögowania na rachunku bankowym Zamawiaj─ůcego. Zamawiaj─ůcy przechowuje na rachunku bankowym.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE┼üNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o do potwierdzenia tego warunku wykonawcy musz─ů do┼é─ůczy─ç o┼Ťwiadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez w┼éa┼Ťciwy miejscowo Wojewódzki Urz─ůd Pracy oraz o┼Ťwiadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w zakresie agencji poradnictwa zawodowego
• III.3.2) Wiedza i do┼Ťwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o do potwierdzenia spe┼éniania tego warunku wykonawcy musz─ů: 1) wykaza─ç do┼Ťwiadczenie w realizacji zamówie┼ä zwi─ůzanych z realizacj─ů warsztatów i/lub kursów i/lub szkole┼ä na rzecz osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym, tj.: powinni wykona─ç w okresie ostatnich trzech lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 10 (dziesi─Ö─ç) zamówie┼ä zwi─ůzanych z realizacj─ů warsztatów i/lub kursów i/lub szkole┼ä na rzecz osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym, w tym nie mniej ni┼╝ 5 (pi─Ö─ç) o warto┼Ťci nie mniejszej ni┼╝ 80 000 z┼é brutto (osiemdziesi─ůt tysi─Öcy z┼éotych), z podaniem ich warto┼Ťci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za┼é─ůczeniem dokumentów potwierdzaj─ůcych, ┼╝e te us┼éugi zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie w postaci pisemnych referencji. W ramach zamówienia wykonawca musi wykaza─ç, ┼╝e przeprowadzi┼é szkolenia, zapewnia┼é miejsce prowadzenia szkole┼ä, zapewnia┼é us┼éugi cateringowe, zapewnia┼é materia┼éy oraz trenerów do prowadzenia szkole┼ä i warsztatów;
• III.3.3) Potencja┼é techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o wykaza─ç, ┼╝e dysponuj─ů urz─ůdzeniami niezb─Ödnymi do realizacji zamówienia, w tym w szczególno┼Ťci 2 sztuki rzutników multimedialnych 10 sztuk laptopów 10 sztuk kas fiskalnych 3 szt. samochodów przystosowanych do nauki jazdy spe┼éniaj─ůcych wymogi okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa placem manewrowy spe┼éniaj─ůcym warunki okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa ( kurs Prawo jazdy kat. B) 1 szt. wózek wid┼éowy przystosowany do nauki jazdy spe┼éniaj─ůcych wymogi okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa plac manewrowy spe┼éniaj─ůcy warunki okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa ( kurs Obs┼éuga wózków wid┼éowych) materia┼éami - testy, materia┼éy szkoleniowe - do prowadzenia zaj─Ö─ç teoretycznych w zakresie kursu na prawo jazdy i kurs obs┼éugi wózka wid┼éowego;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Trener - psycholog, psychoterapeuta posiadaj─ůcy: wykszta┼écenie wy┼╝sze, magisterskie z psychologii lub ze studiami podyplomowymi na kierunku psychologia; uko┼äczone szkolenie/kurs pomocy psychologicznej; minimum 3-letnie do┼Ťwiadczenie na stanowisku wyk┼éadowcy/trenera; minimum 3-letnie do┼Ťwiadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej; w okresie ostatnich 3 lat uczestniczy┼é w realizacji warsztatów dla osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym Trener - psycholog, posiadaj─ůcy, wykszta┼écenie wy┼╝sze, magisterskie z psychologii lub ze studiami podyplomowymi na kierunku psychologia; uko┼äczone szkolenie/kurs pomocy psychologicznej; uko┼äczone szkolenie/kurs z zakresu przeciwdzia┼éania patologii spo┼éecznej; minimum 3-letnie do┼Ťwiadczenie na stanowisku wyk┼éadowcy/trenera; w okresie ostatnich 3 lat uczestniczy┼é w realizacji warsztatów aktywizacyjnych dla osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym, Trener - doradca zawodowy, posiadaj─ůcy: wykszta┼écenie wy┼╝sze, magisterskie z zakresu doradztwa zawodowego lub studiami podyplomowymi z zakresu doradztwa zawodowego; minimum 3-letnie do┼Ťwiadczenie na stanowisku wyk┼éadowcy/trenera; w okresie ostatnich 3 lat uczestniczy┼é w realizacji warsztatów doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym; Trener - warsztatu zarz─ůdzania bud┼╝etem domowym, posiadaj─ůcy: wykszta┼écenie wy┼╝sze z zakresu zarz─ůdzania, minimum 3-letnie do┼Ťwiadczenie na stanowisku wyk┼éadowcy/trenera, w okresie ostatnich 3 lat (licz─ůc od termin sk┼éadania ofert) uczestniczy┼é w realizacji warsztatów zarz─ůdzania bud┼╝etem domowym dla osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym Trener - kurs Sprzedawcy z obs┼éug─ů kasy fiskalnej, posiadaj─ůcy: wykszta┼écenie wy┼╝sze magisterskie, o kierunku zwi─ůzanym z ekonomi─ů, finansami lub zarz─ůdzaniem; minimum 3-letnie do┼Ťwiadczenie na stanowisku wyk┼éadowcy/trenera; minimum 3-letnie do┼Ťwiadczenie w sprzeda┼╝y i obs┼éudze Klienta; w okresie ostatnich 3 lat (licz─ůc od termin sk┼éadania ofert) uczestniczy┼é w realizacji kursów sprzeda┼╝y i obs┼éugi kas fiskalnych dla osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym Trener - instruktor nauki jazdy, posiadaj─ůcy : uprawnienia instruktora nauki jazdy - wpis do ewidencji instruktorów, minimum 3 letnie do┼Ťwiadczenie na stanowisku instruktora nauki jazdy, Trener instruktor obs┼éugi wózka wid┼éowego, posiadaj─ůcy : uprawnienia instruktora obs┼éugi wózka wid┼éowego minimum 3 letnie do┼Ťwiadczenie na stanowisku instruktora obs┼éugi wózka wid┼éowego Trener - kurs Profesjonalna obs┼éuga biura wykszta┼écenie wy┼╝sze magisterskie, o kierunku zwi─ůzanym z ekonomi─ů, finansami lub zarz─ůdzaniem; minimum 3-letnie do┼Ťwiadczenie na stanowisku wyk┼éadowcy/trenera; minimum 3-letnie do┼Ťwiadczenie w pracy biurowej, w tym prowadzenie biura w okresie ostatnich 3 lat (licz─ůc od termin sk┼éadania ofert) uczestniczy┼é w realizacji kursów biurowo┼Ťci dla osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) posiadanie ┼Ťrodków finansowych w wysoko┼Ťci co najmniej 100.000 z┼é (s┼éownie: sto tysi─Öcy z┼éotych) lub zdolno┼Ťci kredytowej w wysoko┼Ťci co najmniej 100.000 z┼é (s┼éownie: sto tysi─Öcy z┼éotych) b) posiadania polisy OC w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej na czas nie krótszy, ni┼╝ do zako┼äczenia realizacji zamówienia z sum─ů ubezpieczenia nie mniejsz─ů ni┼╝ 150.000z┼é (sto pi─Ö─çdziesi─ůt tysi─Öcy z┼éotych
III.4) INFORMACJA O O┼ÜWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ─ä DOSTARCZY─ć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spe┼éniania przez wykonawc─Ö warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o┼Ťwiadczenia o spe┼énieniu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:
• wykaz wykonanych, a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych równie┼╝ wykonywanych, dostaw lub us┼éug w zakresie niezb─Ödnym do wykazania spe┼éniania warunku wiedzy i do┼Ťwiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto┼Ťci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za┼é─ůczeniem dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e te dostawy lub us┼éugi zosta┼éy wykonane lub s─ů wykonywane nale┼╝ycie
• wykaz narz─ůdzi, wyposa┼╝enia zak┼éadu i urz─ůdze┼ä technicznych dost─Öpnych wykonawcy us┼éug lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które b─Öd─ů uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych dla wykonania zamówienia, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci, oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami
• o┼Ťwiadczenie, ┼╝e osoby, które b─Öd─ů uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, posiadaj─ů wymagane uprawnienia, je┼╝eli ustawy nak┼éadaj─ů obowi─ůzek posiadania takich uprawnie┼ä
• informacj─Ö banku lub spó┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj─ůc─ů wysoko┼Ť─ç posiadanych ┼Ťrodków finansowych lub zdolno┼Ť─ç kredytow─ů wykonawcy, wystawion─ů nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
• op┼éacon─ů polis─Ö, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powo┼éuj─ůcy si─Ö przy wykazywaniu spe┼énienia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu na zdolno┼Ť─ç finansow─ů innych podmiotów, przedk┼éada informacj─Ö banku lub spó┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej, dotycz─ůc─ů podmiotu, z którego zdolno┼Ťci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj─ůc─ů wysoko┼Ť─ç posiadanych przez ten podmiot ┼Ťrodków finansowych lub jego zdolno┼Ť─ç kredytow─ů, wystawion─ů nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:
• o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o┼Ťwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatków lub za┼Ťwiadczenie, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
• aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego oddzia┼éu Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenie zdrowotne i spo┼éeczne, lub potwierdzenie, ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
• aktualn─ů informacj─Ö z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion─ů nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
• aktualn─ů informacj─Ö z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion─ů nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
• wykonawca powo┼éuj─ůcy si─Ö przy wykazywaniu spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu na potencja┼é innych podmiotów, które b─Öd─ů bra┼éy udzia┼é w realizacji cz─Ö┼Ťci zamówienia, przedk┼éada tak┼╝e dokumenty dotycz─ůce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre┼Ťlonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania potwierdzaj─ůcy, ┼╝e:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, op┼éat, sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne albo ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si─Ö o zamówienie - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
• III.4.3.2) za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu s─ůdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz─ů, w zakresie okre┼Ťlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert - albo o┼Ťwiadczenie z┼éo┼╝one przed notariuszem, w┼éa┼Ťciwym organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, je┼╝eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si─Ö takiego za┼Ťwiadczenia
III.7) Czy ogranicza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç ubiegania si─Ö o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi─ů osoby niepe┼énosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 50
• 2 - opis sposobu realizacji us┼éugi - 40
• 3 - liczba szkole┼ä zrealizowanych na rzecz osób zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona b─Ödzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Urz─ůd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej
Specyfikacj─Ö istotnych warunków zamówienia mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka.
IV.4.4) Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu lub ofert: 30.05.2011 godzina 09:00, miejsce: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka.
IV.4.5) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz─ůce finansowania projektu/programu ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Spo┼éecznej Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej.
IV.4.17) Czy przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: tak

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla post─Öpowania o udzielenie zamówienia publicznego na ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych
w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”
wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego

specyfikacja zamówienia.pdf


Ostrów Mazowiecka: ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego
Numer ogłoszenia: 153828 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OG┼üOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us┼éugi

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe.

Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by┼éo przedmiotem og┼éoszenia w Biuletynie Zamówie┼ä Publicznych: tak, numer og┼éoszenia w BZP: 121874 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówie┼ä Publicznych zosta┼éo zamieszczone og┼éoszenie o zmianie og┼éoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, ul. 3 Maja 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 029 7453241, faks 029 7453241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Inny: gminna samorz─ůdowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Us┼éugi.

II.3) Okre┼Ťlenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych w zakresie kszta┼écenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz ┼Ťwiadczenie us┼éug i dostaw towarów ┼Ťci┼Ťle z tymi us┼éugami zwi─ůzanych dla 15 uczestników Projektu Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Poddzia┼éania 7.1.1 POKL, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowi─ůzuje si─Ö do: a) przygotowania szczegó┼éowego programu, planu i harmonogramu oraz materia┼éów szkoleniowych i dydaktycznych, w tym materia┼éy pomocnicze i pi┼Ťmienne (notatnik, d┼éugopis) b) realizacji poszczególnych zada┼ä, w tym szkole┼ä, kursów i doradztwa przez wykwalifikowan─ů kadr─Ö dydaktyczn─ů i specjalistów w danej dziedzinie, z uwzgl─Ödnieniem specyfiki osób szkolonych c) koordynacji oraz nadzoru merytorycznego i metodycznego nad realizowanymi zadaniami, d) bie┼╝─ůcej wspó┼épracy z Zamawiaj─ůcym w zakresie zwi─ůzanym z realizacj─ů zamówienia, e) prowadzenia dokumentacji zwi─ůzanej z realizacj─ů zamówienia, w tym dokumentacji szkole┼ä, kursów, doradztwa, ┼Ťci┼Ťle wg wytycznych Zamawiaj─ůcego, f) zapewnienia sal szkoleniowych dla potrzeb realizowanych szkole┼ä, kursów i doradztwa, zlokalizowanych w Ostrowi Mazowieckiej, (kursy zawodowe mog─ů odbywa─ç si─Ö poza Ostrowi─ů Mazowieck─ů) g) zapewnienia i udost─Öpnienia sprz─Ötu dydaktycznego do prowadzenia zaj─Ö─ç, w tym w szczególno┼Ťci: rzutnik multimedialny - minimum 2 sztuki, laptopy - minimum 11 sztuk, kasy fiskalne - minimum 10 sztuk min. 3 szt. samochodów przystosowanych do nauki jazdy spe┼éniaj─ůcych wymogi okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa ; plac manewrowy spe┼éniaj─ůcy warunki okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa; min. 1 wózek wid┼éowy przystosowany do nauki jazdy spe┼éniaj─ůcy wymogi okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa ; plac manewrowy spe┼éniaj─ůcy warunki okre┼Ťlone w odpowiednich przepisach prawa; materia┼éami - testy, materia┼éy szkoleniowe - do prowadzenia zaj─Ö─ç teoretycznych w zakresie kursu na prawo jazdy i obs┼éugi wózka wid┼éowego; h) zapewnienia materia┼éów szkoleniowych, dydaktycznych, pomocniczych i pi┼Ťmiennych dla wszystkich uczestników szkole┼ä, kursów i doradztwa, i) zapewnienia wy┼╝ywienia w formie cateringu w formie obiadu i przerwy kawowej dla 15 uczestników szkole┼ä, kursów i doradztwa w ka┼╝dym dniu prowadzenia zaj─Ö─ç j) zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia publicznymi ┼Ťrodkami transportu dla 15 uczestników szkole┼ä, kursów i doradztwa ( dotyczy szkole┼ä poza Ostrowi─ů Mazowieck─ů) k) zapewnienia ubezpieczenia NNW dla 15 uczestników szkole┼ä, kursów i doradztwa, l) wydania uczestnikom szkole┼ä, kursów i doradztwa ┼Ťwiadectw ko┼äcowych na zako┼äczenie udzia┼éu w szkoleniach, kursach, doradztwie, m) stosowania odpowiednich dzia┼éa┼ä informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiaj─ůcego n) przekazania informacji o prowadzonych szkoleniach na stronie www.inwestycjawkardy.pl, o) zorganizowanie bada┼ä lekarskich dla uczestników kursu na Prawa jazdy kat. B , kursu Obs┼éuga wózka wid┼éowego p) skierowanie na egzamin (teoria i praktyka) finansowane 1 podej┼Ťcie - w ramach kursu na Prawo jazdy kat. B Szczegó┼éowy zakres ┼Ťwiadczonych us┼éug obj─Ötych przedmiotem zamówienia okre┼Ťla Za┼é─ůcznik Nr 1 do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowi─ůzany jest tak┼╝e do : 1. przedstawienia raportu, w którym b─Ödzie zawarta informacja o jako┼Ťci szkole┼ä, kursów i doradztwa (ankiety oceniaj─ůce prowadzone w┼Ťród uczestników zaj─Ö─ç), 2. przeprowadzenia ankiet oceniaj─ůcych efektywno┼Ť─ç i jako┼Ť─ç szkole┼ä, kursów i doradztwa 3. potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uczestników szkole┼ä stosownymi dyplomami; w tym za┼Ťwiadczeniem o uko┼äczeniu kursu zgodne ze wzorem MEN. W ramach us┼éugi szkoleniowej zapewniony b─Ödzie: catering - w szczególno┼Ťci obiady oraz przerwy kawowe dla ka┼╝dego uczestnika w ka┼╝dym dniu zaj─Ö─ç bezp┼éatne materia┼éy szkoleniowe, dydaktyczne, pomocnicze i pi┼Ťmienne dla ka┼╝dego uczestnika zaj─Ö─ç Wykonawca zobowi─ůzuje si─Ö tak┼╝e do dostosowania cz─Östotliwo┼Ťci szkole┼ä do mo┼╝liwo┼Ťci czasowych uczestników szkole┼ä oraz do dostosowania si─Ö do stworzonego harmonogramu i ewentualnych pó┼║niejszych zmian zg┼éaszanych przez Zamawiaj─ůcego.

II.4) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Spo┼éecznej Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Global Training Centre Sp. z o.o., AL.Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto┼Ť─ç zamówienia (bez VAT): 90000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI┼╗SZ─ä I NAJWY┼╗SZ─ä CEN─ä

Cena wybranej oferty: 90000,00

Oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů: 90000,00 / Oferta z najwy┼╝sz─ů cen─ů: 90000,00

Waluta: PLN.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 13.06.2011
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 20.05.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 6 775