´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Kryterium dochodowe

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z┼é.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö ustala si─Ö bior─ůc pod uwag─Ö dochody odpowiednio nast─Öpuj─ůcych cz┼éonków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, ma┼é┼╝onka rodzica osoby uprawnionej, osob─Ö, z któr─ů rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostaj─ůce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia oraz dziecko, które uko┼äczy┼éo 25. rok ┼╝ycia otrzymuj─ůce ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, je┼╝eli w zwi─ůzku z t─ů niepe┼énosprawno┼Ťci─ů przys┼éuguje ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne, a tak┼╝e osob─Ö uprawnion─ů; do rodziny nie zalicza si─Ö:
a) dziecka pozostaj─ůcego pod opiek─ů opiekuna prawnego,
b) dziecka pozostaj─ůcego w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim,
c) pe┼énoletniego dziecka posiadaj─ůcego dziecko.
d) rodzica osoby uprawnionej zobowi─ůzanego tytu┼éem wykonawczym pochodz─ůcym lub zatwierdzonym przez s─ůd do alimentów na jej rzecz.

Je┼╝eli prawo do ┼Ťwiadcze┼ä ustala si─Ö osobie uprawnionej pozostaj─ůcej pod opiek─ů opiekuna prawnego, ustalaj─ůc dochód, uwzgl─Ödnia si─Ö tylko dochód osoby uprawnionej.

Przy ustalaniu uprawnie┼ä do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego brane s─ů pod uwag─Ö dochody cz┼éonków rodziny osi─ůgni─Öte w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres zasi┼ékowy oraz zmiany nast─Öpuj─ůce po tym roku, czyli utrata i/lub uzyskanie dochodu.

W przypadku uzyskania dochodu przez cz┼éonka rodziny lub osob─Ö uprawnion─ů pozostaj─ůc─ů pod opiek─ů opiekuna prawnego prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu ustala si─Ö na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej powi─Ökszonego
o uzyskany.
Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, a tak┼╝e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj─ůtkiem renty przyznanej rolnikowi w zwi─ůzku z przekazaniem lub dzier┼╝aw─ů gospodarstwa rolnego,
e) rozpocz─Öciem pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

W przypadku utraty dochodu prawo do ┼Ťwiadczenia z funduszu ustala si─Ö na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód.
Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utrat─ů prawa do zasi┼éku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utrat─ů zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utrat─ů zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, a tak┼╝e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj─ůtkiem renty przyznanej rolnikowi w zwi─ůzku z przekazaniem lub dzier┼╝aw─ů gospodarstwa rolnego,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

W przypadku gdy cz┼éonek rodziny przebywa w instytucji zapewniaj─ůcej ca┼éodobowe utrzymanie, ustalaj─ůc dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö, nie uwzgl─Ödnia si─Ö osoby przebywaj─ůcej w tej instytucji.

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa jest rozumiane jako wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s┼éu┼╝bowego, umowy o prac─Ö nak┼éadcz─ů oraz wykonywanie pracy lub ┼Ťwiadczenie us┼éug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie┼éo, kontraktu mened┼╝erskiego albo w okresie cz┼éonkostwa w rolniczej spó┼édzielni produkcyjnej, spó┼édzielni kó┼éek rolniczych lub spó┼édzielni us┼éug rolniczych, a tak┼╝e prowadzenie pozarolniczej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje si─Ö, ┼╝e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si─Ö dochód miesi─Öczny w wysoko┼Ťci 1/12 dochodu og┼éaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa G┼éównego Urz─Ödu Statystycznego. Zgodnie z tre┼Ťci─ů obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 wrze┼Ťnia 2010 r. dochód ten w 2009 r. wyniós┼é 1908 z┼é, tj. 159 z┼é miesi─Öcznie. Je┼╝eli rodzina lub osoba ucz─ůca si─Ö uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje si─Ö.

Dochody brane pod uwag─Ö przy ustalaniu prawa do ┼Ťwiadcze┼ä
z funduszu alimentacyjnego to:

- przychody podlegaj─ůce opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale┼╝ny podatek dochodowy od osób fizycznych, sk┼éadki na ubezpieczenia spo┼éeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz sk┼éadki na ubezpieczenie zdrowotne,
- deklarowany w o┼Ťwiadczeniu dochód z dzia┼éalno┼Ťci podlegaj─ůcej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zrycza┼étowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi─ůganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o nale┼╝ny zrycza┼étowany podatek dochodowy i sk┼éadki na ubezpieczenia spo┼éeczne
i zdrowotne,
-inne dochody niepodlegaj─ůce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególno┼Ťci: zasi┼éki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, stypendia szkolne, nale┼╝no┼Ťci otrzymywane z tytu┼éu wynajmu pokoi go┼Ťcinnych).

Od dochodów odlicza si─Ö kwot─Ö alimentów ┼Ťwiadczonych na rzecz innych osób.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 11.03.2011
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 4 405